பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
உங்கள் அடிப்படைக் காரணங்களை ஒத்துப் போகும் 53 உருப்படிகள்
முடிவுகளை வடிகட்டி
உருப்படியின் வகைபுதிய உருப்படிகள்-ஆண்டிலிருந்துவரிசைப்படுத்து சம்பந்தம் · நாள் (புதியது முதலில்) · அகரவரிசைப்படி
இந்திய தாவரயினங்கள்
இந்திய தாவரயினங்களைப் பற்றிய குறிப்புகள்.
அமைந்துள்ள எரிசக்தி / / உயிரினப்பன்மை / பல்லுயிர் பெருக்கம்
அழிந்து வரும் வனஉயிரினங்கள்
அழிந்து வரும் வன உயிரினங்களைப் பற்றி இங்கே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
அமைந்துள்ள எரிசக்தி / சுற்றுச்சூழல் / அழிந்து வரும் உயிரினங்கள்
உயிரியல் பல் வகைமை
உயிரியல் பல் வகைமை பற்றி இங்கே விரிவாக கூறப்பட்டுள்ளது.
அமைந்துள்ள எரிசக்தி / சுற்றுச்சூழல் / உயிரினப்பன்மை
புவியமைப்பும், உயிர்மண்டலங்களும்
இந்தியாவின் புவியமைப்பும் பிரதான உயிர்மண்டலங்களைப்பற்றிய குறிப்புகள்.
அமைந்துள்ள எரிசக்தி / சுற்றுச்சூழல் / இந்தியாவின் சூழல் மண்டலங்கள்
அழிந்து வரும் உயிரினங்கள்
அழிந்து வரும் உயிரினங்களின் நிலை குறித்து இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள எரிசக்தி / சுற்றுச்சூழல்
வன உயிரினப் பாதுகாப்புச்சட்டங்கள்
அபாய நிலையிலுள்ள உயிரினங்களை பாதுகாப்பதற்கான சில முக்கிய சட்டதிட்டங்கள்
அமைந்துள்ள எரிசக்தி / அரசு திட்டங்களும் கொள்கைகளும்
பல்லுயிர் சமநிலையின் ஆபத்துகள்
பல்லுயிர் சமநிலையின் ஆபத்துகள் குறித்து இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள எரிசக்தி / சுற்றுச்சூழல் / உயிரினப்பன்மை
விலங்கு பல்வகைமையில் காலநிலை மாற்றத்தால் ஏற்படும் தாக்கங்கள்
விலங்கு பல்வகைமையில் காலநிலை மாற்றத்தால் ஏற்படும் தாக்கங்கள் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள எரிசக்தி / சுற்றுச்சூழல் / தட்பவெப்ப மாற்றம்
குறைந்துவரும் பல்லுயிர் வளம்
குறைந்துவரும் பல்லுயிர் வளத்தைப் பற்றி இங்கே கொடுக்கப் பட்டுள்ளது.
அமைந்துள்ள எரிசக்தி / சுற்றுச்சூழல் / நிலையான மேம்பாடு
மேற்குத் தொடர்ச்சி மலை நன்னீர் பல்லுயிரியம்
மேற்குத் தொடர்ச்சி மலை நன்னீர் பல்லுயிரியம்
அமைந்துள்ள எரிசக்தி / / உயிரினப்பன்மை / பல்லுயிர் பெருக்கம்
Back to top