பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
உங்கள் அடிப்படைக் காரணங்களை ஒத்துப் போகும் 43 உருப்படிகள்
முடிவுகளை வடிகட்டி
உருப்படியின் வகைபுதிய உருப்படிகள்-ஆண்டிலிருந்துவரிசைப்படுத்து சம்பந்தம் · நாள் (புதியது முதலில்) · அகரவரிசைப்படி
தமிழ்நாட்டின் முக்கிய தோட்டக்கலைப் பயிர்கள்
தமிழ்நாட்டின் முக்கிய தோட்டக்கலைப் பயிர்கள்
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / பயனுள்ள இணையதளங்கள் மற்றும் தகவல்கள் / தமிழ்நாடு குறித்த தகவல்கள்
காய்கறி பயிர்களில் நுண்ணூட்ட மேலாண்மை
காய்கறி பயிர்களில் நுண்ணூட்ட மேலாண்மை பற்றி இங்கே காண்போம்.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / பயனுள்ள இணையதளங்கள் மற்றும் தகவல்கள்
தோட்டக்கலைப் பயிர் உற்பத்தி சாகுபடி
தோட்டக்கலைப் பயிர்களின் உற்பத்தியை பெருக்க வேண்டிய நடைமுறைகள்
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / தொழில்நுட்பங்கள் / சாகுபடி தொழில்நுட்பங்கள்
வீரிய ரக காய்கறிப் பயிர்கள் சாகுபடிக்கான தொழில்நுட்பங்கள்
வீரிய ரக காய்கறிப் பயிர்கள் சாகுபடிக்கான தொழில்நுட்பங்கள் பற்றிய குறிப்புகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / தொழில்நுட்பங்கள்
பயிர்கள் சாகுபடிக்கான தொழில்நுட்பங்கள்
பயிர்கள் சாகுபடிக்கான தொழில்நுட்பங்கள் பற்றிய குறிப்புகள்
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / தொழில்நுட்பங்கள் / சாகுபடி தொழில்நுட்பங்கள்
பயிர்களின் பொருளாதார முக்கியத்துவம்
பயிர்களின் பொருளாதார முக்கியத்துவம் (Economic Importance of Crops) பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / தொழில்நுட்பங்கள்
பயிர் சுழற்சி முறை
பயிர் சுழற்சி முறையில் பயிரிடுவதற்கான பயிர்த்தேர்வு முறை
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / / சாகுபடி / பயிர் சாகுபடி குறிப்புகள்
முருங்கையில் பயிர் சாகுபடி வகைகள்
முருங்கை பயிர் சாகுபடியில் உள்ள வகைகள் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / / பழவகை காய்கறிகள் / முருங்கை
காய்கறிப் பயிர்கள்
காய்கறிப் பயிர்களின் சாகுபடி குறிப்புகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / தோட்டக்கலைப் பயிர்கள்
கிளைக்கோசு சாகுபடி தொழிற்நுட்பம்
கிளைக்கோசு (Brussels Sprouts) சாகுபடி தொழிற்நுட்பம் பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / தொழில்நுட்பங்கள் / சாகுபடி தொழில்நுட்பங்கள்
Back to top