பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
உங்கள் அடிப்படைக் காரணங்களை ஒத்துப் போகும் 173 உருப்படிகள்
முடிவுகளை வடிகட்டி
உருப்படியின் வகைபுதிய உருப்படிகள்-ஆண்டிலிருந்துவரிசைப்படுத்து சம்பந்தம் · நாள் (புதியது முதலில்) · அகரவரிசைப்படி
சிறந்த நடைமுறைகள்
நீடித்த விவசாயம், கால்நடை வளர்ப்பு, மீன்பிடி, விவசாயம் சார்ந்த நிறுவனங்கள், விரிவாக்க நடைமுறைகள் ஆகியவற்றின் சிறந்த நடைமுறைகளை வழக்கு ஆய்வுகள் வடிவிலும் , நிபுணர்கள் மற்றும் பயிற்சியாளர்களின் அனுபவங்கள் வடிவிலும் இங்கே விவாதிக்கப்பட்டுள்ளன .
அமைந்துள்ள வேளாண்மை
வேளாண்மை
வேளாண் சார்ந்த தொழில்களின் நடைமுறைகள்
வேளாண் சார்ந்த நிறுவனங்களில் மேற்கொள்ளும் சிறந்த நடைமுறைகள் பற்றி இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / சிறந்த நடைமுறைகள்
சம்பா பருவத்திற்கேற்ற உயர் விளைச்சல் நெல் இரகம் கோ.ஆர் – 50
சம்பா பருவத்திற்கேற்ற உயர் விளைச்சல் நெல் இரகம் கோ.ஆர் – 50 பற்றிய குறிப்புகள்
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / / தானியங்கள் / நெல் சாகுபடி
விரிவாக்க நடைமுறைகள்
நீட்டிப்பு நடைமுறைகளில் மேற்கொள்ளும் சிறந்த நடைமுறைகள் பற்றி இங்கே உயர்த்திக் காட்டப்பட்டுள்ளது.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / சிறந்த நடைமுறைகள்
ஸ்வச் பாரத் இயக்கம் (தூய்மை இந்தியா இயக்கம்)
ஸ்வச் பாரத் இயக்கம் (தூய்மை இந்தியா இயக்கம்) குறித்த தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / மத்திய - மாநில அரசு திட்டங்கள் / இந்திய அரசு திட்டங்கள்
மீன் வளர்ப்பில் மேற்கொள்ளும் நடைமுறைகள்
மீன்பிடி துறையில் மேற்கொள்ளும் சிறந்த நடைமுறைகள் பற்றிய வழக்கு ஆய்வுகளில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வழக்கு ஆய்வுகள் இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / சிறந்த நடைமுறைகள்
கல்வி- சிறந்த செயல்முறைகள்
இந்திய கல்வியின் சிறந்த நடைமுறைகள், ஆக்கப்பூர்வமான கற்றல் நடவடிக்கைகள் மற்றும் பல கண்டுபிடிப்புகள் பற்றி இங்கு விவரித்துள்ளனர்.
அமைந்துள்ள கல்வி / சிறந்த செயல்முறைகள்
குழித்தட்டு சிறந்த முறை
குழித்தட்டு சிறந்த முறைகளைப் பற்றிய குறிப்புகள்
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / சிறந்த நடைமுறைகள்
அரசு சார்பற்ற தன்னார்வ துறை
இந்த பிரிவில் அரசு சார்பற்ற தன்னார்வ துறை தொடர்பான கொள்கைகள், நிதி வாய்ப்புகள் மற்றும் சிறந்த நடைமுறைகள் உள்ளடங்கியுள்ளது.
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / மக்கள் நலத்துறைகள்
Back to top