பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
உங்கள் அடிப்படைக் காரணங்களை ஒத்துப் போகும் 57 உருப்படிகள்
முடிவுகளை வடிகட்டி
உருப்படியின் வகைபுதிய உருப்படிகள்-ஆண்டிலிருந்துவரிசைப்படுத்து சம்பந்தம் · நாள் (புதியது முதலில்) · அகரவரிசைப்படி
தமிழ்நாடு தொழில் முதலீட்டுக் கழகம் - TIIC
தமிழ்நாடு தொழில் முதலீட்டுக் கழகம் பற்றிய குறிப்புகள் இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / தொழில் கடனுதவி நிறுவனங்கள்
முத்ரா வங்கித் திட்டம்
முத்ரா வங்கித் திட்டம்
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / / தமிழ்நாடு அரசுத் திட்டங்கள் / பாதுகாப்பு திட்டங்கள்
தொழில் கடனுதவி நிறுவனங்கள்
புதிதாக தொழில் கடனுதவி கொடுக்கும் நிறுவனங்கள் பற்றிய பட்டியல்
அமைந்துள்ள சமூக நலம்
தேசிய வேளாண்மை மற்றும் கிராம மேம்பாட்டு வங்கி (NABARD)
தேசிய வேளாண்மை மற்றும் கிராம மேம்பாட்டு வங்கி (NABARD) பற்றி அறிவோம்.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / / வங்கி மற்றும் கடன் / கட்டுபாட்டு நிறுவனங்கள்
கடன்
கடன் தொடர்பான கேள்வி பதில்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள மின்னாட்சி / / வங்கியியல் சம்பந்தப்பட்டவைகள் / வங்கியியல் சம்பந்தமான அறிவுறுத்தல்கள் பற்றிய கேள்வி-பதில்
ஐ.டி.பி.ஐ (IDBI) வங்கி
விவசாயத்திற்கு கடன் தரும் ஐ.டி.பி.ஐ வங்கி பற்றிய குறிப்புகள் இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / / வங்கி மற்றும் கடன் / கட்டுபாட்டு நிறுவனங்கள்
வணிக ஆவணம்
வணிக ஆவணம் (Commercial Paper) பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள மின்னாட்சி / / இந்திய ரிசர்வ் வங்கி / வங்கியியல் சம்பந்தப்பட்டவைகள்
இந்திய ஏற்றுமதி இறக்குமதி வங்கி (Exim Bank)
இந்திய ஏற்றுமதி இறக்குமதி வங்கி (Exim Bank) பற்றிய குறிப்புகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / தொழில் கடனுதவி நிறுவனங்கள்
விஜயா வங்கி
விஜயா வங்கி தொடர்பான தகவல்களை அறிய இங்கே காணவும்.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / / ஒழுங்கு முறை வணிக வங்கிகள் / தேசியமயமாக்கப்பட்ட வங்கிகள்
வீட்டுக் கடன் - தெரிந்துகொள்ள வேண்டியவை
வீட்டுக் கடன் பற்றி தெரிந்துகொள்ள வேண்டியவைகள் இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள மின்னாட்சி / / வங்கிக்கடன்கள் / வீட்டுக் கடன்
Back to top