பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
உங்கள் அடிப்படைக் காரணங்களை ஒத்துப் போகும் 16 உருப்படிகள்
முடிவுகளை வடிகட்டி
உருப்படியின் வகைபுதிய உருப்படிகள்-ஆண்டிலிருந்துவரிசைப்படுத்து சம்பந்தம் · நாள் (புதியது முதலில்) · அகரவரிசைப்படி
மக்களுக்கான திட்டங்கள்
அமைந்துள்ள மின்னாட்சி
Forum பிரதான் மந்திரி யோஜனா
பிரதம மந்திரி திட்டங்கள் குறித்த சந்தேகங்களை இங்கு கலந்துரையாடலாம்.
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / சமூக நலம்- கருத்து பகிர்வு
பிரதமரின் விவசாயச் செல்வம் திட்டம்
பிரதமரின் விவசாயச் செல்வம் திட்டம் (பிரதான் மந்திரி கிஸான் சம்பதா யோஜனா) பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / அரசு திட்டங்கள் / பயிர்கள் தொடர்பானவை
பிரதம மந்திரியின் ஆரோக்கியப் பாதுகாப்புத் திட்டம் (இந்தியா)
பிரதம மந்திரியின் ஆரோக்கியப் பாதுகாப்புத் திட்டம் (இந்தியா) பற்றிய குறிப்புகள் இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / / தமிழ்நாடு அரசுத் திட்டங்கள் / ஊக்குவிக்கும் திட்டங்கள்
அனைவருக்கும் வீடு திட்டத்திற்கான தேசிய வீட்டுவசதி நிதியம்
அனைவருக்கும் வீடு திட்டத்திற்கான தேசிய வீட்டுவசதி நிதியம் பற்றிய தகவல்களை காண்போம்.
அமைந்துள்ள மின்னாட்சி / பொதுவான தகவல்கள் / நிதி சார்ந்த தகவல்கள்
பிரதான் மந்திரி முத்ரா யோஜனா திட்டம் (PMMY)
பிரதான் மந்திரி முத்ரா யோஜனா திட்டம் (PMMY) பற்றி இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / மத்திய - மாநில அரசு திட்டங்கள் / இந்திய அரசு திட்டங்கள்
மாநில அரசாங்க அமைப்பு - தமிழ்நாடு
தமிழ்நாடு மாநில அரசாங்க அமைப்பு பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / நிர்வாகம் / அரசியல் மற்றும் அரசாங்கம்
வேளாண்மையும் விவசாயிகளின் நல்வாழ்வும்
வேளாண்மையும் விவசாயிகளின் நல்வாழ்வும் பற்றிய கட்டுரை இங்கு தரப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / பயனுள்ள இணையதளங்கள் மற்றும் தகவல்கள்
பிரதமரின் தாய்மை வந்தன திட்டம்
பிரதமரின் தாய்மை வந்தன திட்டம் (பிரதான் மந்திரி மாத்ரு வந்தனா யோஜனா) பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகள் நலம் / மகளிர் நல மேம்பாடு
நிர்வாகம்
கடலூர் மாவட்டத்தின் நிர்வாகம் சார்ந்த தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள மின்னாட்சி / / மாவட்டங்களின் புள்ளிவிபரங்கள் / கடலூர்
Back to top