பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
உங்கள் அடிப்படைக் காரணங்களை ஒத்துப் போகும் 28 உருப்படிகள்
முடிவுகளை வடிகட்டி
உருப்படியின் வகைபுதிய உருப்படிகள்-ஆண்டிலிருந்துவரிசைப்படுத்து சம்பந்தம் · நாள் (புதியது முதலில்) · அகரவரிசைப்படி
பேரழிவு மேலாண்மை
மனிதனால் இயற்கைப் பேரழிவுகள் ஏற்படுவதைத் தடுத்து நிறுத்த இயலாது. பேரழிவின் போது மேற்கொள்ள வேண்டிய பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள எரிசக்தி / சுற்றுச்சூழல் / பேரழிவுகள்
பேரழிவால் பிள்ளைகளில் ஏற்படும் மனநிலை பாதிப்பு
பேரழிவால் பிள்ளைகளில் ஏற்படும் மனநிலை பாதிப்பு பற்றிய குறிப்புகள்
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / தெரிந்து கொள்ள வேண்டியவை
பேரழிவுகள்
பேரழிவுகளைப் பற்றிய அனைத்துத் தகவல்களையும் இங்கு காணலாம்.
அமைந்துள்ள எரிசக்தி / சுற்றுச்சூழல்
பேரழிவு
பேரழிவு பற்றிய சமுக அக்கறையைப் பற்றிய குறிப்புகள் கீழே தரப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள எரிசக்தி / சுற்றுச்சூழல் / பேரழிவுகள்
பேரழிவுகள் மற்றும் நெருக்கடி நிலைமைகள்
பேரழிவுகள் மற்றும் நெருக்கடி நிலைமைகளில் தேவைப்படும் முக்கிய குறிப்புகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / தெரிந்து கொள்ள வேண்டியவை
சீர்மிகு நகரங்கள் பாதுகாப்பாகவும் பேரழிவு நிகழாமலும் பராமரித்தல்
சீர்மிகு நகரங்களை பாதுகாப்பாகவும் பேரழிவு நிகழாமலும் பராமரித்தல் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள மின்னாட்சி / ஸ்மார்ட் நகரங்கள்
வெள்ளம்
தாழ்வான பகுதிகள் நீரில் மூழ்குவதையே வெள்ளம் என்கிறோம்.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / வேளாண்மையும் சுற்றுச்சூழலும்
சூழ்தொகுதி மேலாண்மை – ஓர் அறிமுகம்
சூழ்தொகுதி மேலாண்மை குறித்த தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள எரிசக்தி / சுற்றுச்சூழல் / பொதுவான தகவல்கள்
புவித்தொகுதி அறிவியல் - மனிதனும் சுற்றுப்புறச்சூழலும்
புவித்தொகுதி அறிவியல் - மனிதனும் சுற்றுப்புறச்சூழலும் சார்ந்த தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள எரிசக்தி / சுற்றுச்சூழல் / பொதுவான தகவல்கள்
பேரழிவுகளின் நிலைகள்
இயற்கைப் பேரழிவுகளினால் ஏற்படும் பாதிப்புகள் இரண்டு நிலைகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. அவற்றை இங்கு காணலாம்.
அமைந்துள்ள எரிசக்தி / சுற்றுச்சூழல் / பேரழிவுகள்
Back to top