பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
உங்கள் அடிப்படைக் காரணங்களை ஒத்துப் போகும் 865 உருப்படிகள்
முடிவுகளை வடிகட்டி
உருப்படியின் வகைபுதிய உருப்படிகள்-ஆண்டிலிருந்துவரிசைப்படுத்து சம்பந்தம் · நாள் (புதியது முதலில்) · அகரவரிசைப்படி
திட கழிவுகளின் வகைகள்
திட கழிவுகளின் வகைகள் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள எரிசக்தி / சுற்றுச்சூழல் / கழிவு மேலாண்மை
விதை கிராமம்
விதை கிராமம் பற்றிய குறிப்புகள் இங்கு தரப்பட்டுள்ளன
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / வேளாண் இடுபொருட்கள் / விதைகள்
விதை கிராமத் திட்டம்
விதை கிராமத் திட்டம் பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / அரசு திட்டங்கள்
வேளாண்மை
சின்ன வெங்காயம் - விதை உற்பத்தி முறைகள்
சின்ன வெங்காயம் - விதை உற்பத்தி முறைகள் பற்றிய குறிப்புகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / / சாகுபடி / வெங்காயம் சாகுபடி
விதைத் தரக் கட்டுப்பாடு
விதைத் தரக் கட்டுப்பாடுப் பற்றிய விவரங்கள் இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / வேளாண் இடுபொருட்கள் / விதைகள்
சந்தை தகவல்கள் தொடர்பான இணையதளங்கள்
சந்தை தகவல்கள் தொடர்பான இணையதளங்கள் பற்றி இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / / சாகுபடி தொழில்நுட்பங்கள் / விவசாயிகளுக்கான குறிப்புகள்
சமுதாய கொள்முதல்
புதுவாழ்வு திட்டத்தின் கீழ் பொருட்களை வாங்கும் போது கடைப்பிடிக்க வேண்டிய சில கொள்கைகள் மற்றும் நடைமுறைகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / / தமிழ்நாடு அரசுத் திட்டங்கள் / புது வாழ்வு திட்டம்
விளையாட்டுக் கருவிகள்
குழந்தைகள் விளையாட்டு செயல்கள் மூலம் கற்பதற்கு ஊக்குவிப்பதால் விளையாட்டுக் கருவிகளின் முக்கியத்துவம் பற்றி இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள கல்வி / / இந்தியக் கல்விமுறை / முன்பள்ளிக் கல்வி
மாநில வேளாண்மை விற்பனை வாரியம்
மாநில வேளாண்மை விற்பனை வாரியம்
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / பயனுள்ள இணையதளங்கள் மற்றும் தகவல்கள் / பயனுள்ள தகவல்கள்
Back to top