பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
உங்கள் அடிப்படைக் காரணங்களை ஒத்துப் போகும் 1066 உருப்படிகள்
முடிவுகளை வடிகட்டி
உருப்படியின் வகைபுதிய உருப்படிகள்-ஆண்டிலிருந்துவரிசைப்படுத்து சம்பந்தம் · நாள் (புதியது முதலில்) · அகரவரிசைப்படி
வேளாண் விரிவாக்க மேலாண்மைக்கான தேசிய நிறுவனம்
வேளாண் விரிவாக்க மேலாண்மைக்கான தேசிய நிறுவனம்
அமைந்துள்ள கல்வி / கல்வி சார்ந்த நிறுவனங்கள் / சிறப்பு கல்வி நிறுவனங்கள்
சிப்பி காளான் உற்பத்தி
சிப்பி காளான் உற்பத்தி முறையை பற்றி இங்கு விளக்கியுள்ளனர்.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / வேளாண் சார்ந்த தொழில்கள் / காளான் வளர்ப்பு
வெள்ளாடு வளர்ப்பின் வழிமுறைகள்
வெள்ளாடு வளர்ப்பின் வழிமுறைகள் பற்றி இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / கால்நடை பராமரிப்பு / வெள்ளாடு & செம்மறி ஆடு வளர்ப்பு
வேளாண்மைத்துறை
கடலூர் மாவட்டத்தின் வேளாண்மைத் துறை சார்ந்த தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள மின்னாட்சி / / மாவட்டங்களின் புள்ளிவிபரங்கள் / கடலூர்
மண் பரிசோதனை ஆய்வகங்கள்
மண் பரிசோதனை ஆய்வகங்கள் பட்டியல்
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / பயனுள்ள இணையதளங்கள் மற்றும் தகவல்கள் / மண் வள மேலாண்மை
ஜீவாமிர்தம்
ஜீவாமிர்தம் எப்படி தயாரிப்பது? என்பது பற்றி இங்கு விளக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / / இயற்கை உரம் / இதர இயற்கை உரங்கள்
இயற்கை வேளாண்மைக்கு ஏற்றப் பயிர்கள்
இயற்கை வேளாண்மை பற்றிய குறிப்புகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / வேளாண் சார்ந்த தொழில்கள்
நடமாடும் மண் பரிசோதனை ஆய்வகம்
நடமாடும் மண் பரிசோதனை ஆய்வகங்கள்
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / பயனுள்ள இணையதளங்கள் மற்றும் தகவல்கள் / மண் வள மேலாண்மை
திட்டங்கள்
அங்கக வேளாண்மை திட்டங்கள் பற்றி இங்கு விளக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / தொழில்நுட்பங்கள் / அங்கக வேளாண்மை
செயல்மிகு நுண்ணுயிரிகள்
செயல்மிகு நுண்ணுயிரிகள் பற்றிய குறிப்புகள் இங்கு விளக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / தொழில்நுட்பங்கள் / அங்கக வேளாண்மை
Back to top