பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
உங்கள் அடிப்படைக் காரணங்களை ஒத்துப் போகும் 8 உருப்படிகள்
முடிவுகளை வடிகட்டி
உருப்படியின் வகைபுதிய உருப்படிகள்-ஆண்டிலிருந்துவரிசைப்படுத்து சம்பந்தம் · நாள் (புதியது முதலில்) · அகரவரிசைப்படி
சைலேஜ் – கால்நடைகளுக்கான ‘தீவன ஊறுகாய்’
சைலேஜ் – கால்நடைகளுக்கான ‘தீவன ஊறுகாய்’ பற்றி காண்போம்.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / கால்நடை பராமரிப்பு
கோடைக்காலங்களில் கால்நடைகளுக்கான தீவன மேலாண்மை
கோடைக்காலங்களில் கால்நடைகளுக்கான தீவன மேலாண்மை பற்றி இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / கால்நடை பராமரிப்பு
தீவனப்பயிர்களின் தன்மையும் பதப்படுத்தலும்
தீவனப்பயிர்களின் தன்மையும் பதப்படுத்தலும் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / வேளாண்மை பயிர்கள் / தீவனப்பயிர்கள்
கன்று பராமரிப்பு
கன்று பராமரிப்பு பற்றிய குறிப்புகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / கால்நடை பராமரிப்பு
வறட்சிப் பகுதிகளுக்கேற்ற தீவனப் பயிர்கள்
வறட்சிப் பகுதிகளுக்கேற்ற தீவனப் பயிர்கள் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / கால்நடை பராமரிப்பு
உலர்ப்புல் மற்றும் ஊறுகாய்ப்புல் தயாரித்தல்
கோடை மற்றும் வறட்சிச் காலத் தேவைக்குத் தீவனப்பயிர்களைப் பதப்படுத்திச் சேமித்தல் பற்றிய குறிப்புகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / கால்நடை பராமரிப்பு / கால்நடை மற்றும் எருமை வளர்ப்பு
தீவனப்பயிர் விதை உற்பத்தி
தீவனப்பயிர் விதை உற்பத்தி பற்றி இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / கால்நடை பராமரிப்பு
கால்நடை தீவன மேலாண்மை யுக்திகள்
கால்நடை தீவன மேலாண்மை யுக்திகள் பற்றிய குறிப்புகள்.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / கால்நடை பராமரிப்பு
Back to top