பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
உங்கள் அடிப்படைக் காரணங்களை ஒத்துப் போகும் 16 உருப்படிகள்
முடிவுகளை வடிகட்டி
உருப்படியின் வகைபுதிய உருப்படிகள்-ஆண்டிலிருந்துவரிசைப்படுத்து சம்பந்தம் · நாள் (புதியது முதலில்) · அகரவரிசைப்படி
நீர் மேலாண்மை
நீர் மேலாண்மை பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / சிறந்த நடைமுறைகள்
எலுமிச்சைப் புல் (லெமன் கிராஸ்) சாகுபடி
எலுமிச்சைப் புல் (லெமன் கிராஸ்) சாகுபடி பற்றி இங்கு விளக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / தொழில்நுட்பங்கள் / சாகுபடி
தொழில்நுட்ப தண்ணீர் சுழற்சிப் பண்ணைகள்
தொழில்நுட்ப தண்ணீர் சுழற்சிப் பண்ணைகள் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / தொழில்நுட்பங்கள்
சில ஆயிரம் செலவில், லட்சம் லிட்டர் தண்ணீர்
தண்ணீர் சேமிப்புக் குறித்த தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / பயனுள்ள இணையதளங்கள் மற்றும் தகவல்கள் / பயனுள்ள தகவல்கள்
நீடித்த வாழ்வும் நீரும் - அறிமுகம்
நீரின் முக்கியத்துவம் மற்றும் இத்திட்டம் குறித்து இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள எரிசக்தி / / நீர் / நீடித்த வாழ்வும் நீரும் - குழந்தைகளுக்கான கையேடு
நீடித்த வாழ்வும் நீரும் - பகுதி - ஆ
பகுதி அ - வின் விருப்பத் தேர்வு செயல்கள் குறித்து இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள எரிசக்தி / / நீர் / நீடித்த வாழ்வும் நீரும் - குழந்தைகளுக்கான கையேடு
நீர்வள மேலாண்மை தொடர்பான சிக்கல்கள், சவால்கள், முக்கிய முன்முயற்சிகள்
நீர்வள மேலாண்மை தொடர்பான சிக்கல்கள், சவால்கள், முக்கிய முன்முயற்சிகள் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / வேளாண்மையும் சுற்றுச்சூழலும்
நீடித்த வாழ்வும் நீரும் கையேடு - பகுதி - அ
வளாகத்தில் தண்ணீர்ப் பற்றி புரிந்து கொள்வதற்கான முறை இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள எரிசக்தி / / நீர் / நீடித்த வாழ்வும் நீரும் - குழந்தைகளுக்கான கையேடு
சிக்கன நீர் நிர்வாக முறைகள்
சிக்கன நீர் நிர்வாக முறைகள் பற்றிய தகவல்.
அமைந்துள்ள எரிசக்தி / சுற்றுச்சூழல் / நீர்
நிலத்தடி நீரை அதிகப்படுத்தும் முறை மற்றும் நுட்பங்கள்
நிலத்தடி நீரை அதிகப்படுத்தும் முறை மற்றும் நுட்பங்கள் பற்றிய குறிப்புகள்
அமைந்துள்ள எரிசக்தி / சுற்றுச்சூழல் / நீர்
Back to top