பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
உங்கள் அடிப்படைக் காரணங்களை ஒத்துப் போகும் 22 உருப்படிகள்
முடிவுகளை வடிகட்டி
உருப்படியின் வகைபுதிய உருப்படிகள்-ஆண்டிலிருந்துவரிசைப்படுத்து சம்பந்தம் · நாள் (புதியது முதலில்) · அகரவரிசைப்படி
சுய உதவிக் குழுக்களின் வளர்ச்சிக்கு உதவுதல்
கிராம அளவில் சுய உதவிக் குழுக்களின் வளர்ச்சிக்கு உதவுதல் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / / மகளிர் நல மேம்பாடு / சுய உதவிக் குழு
குழுவின் பொறுப்புகள்
சுய உதவிக் குழுவின் பொறுப்புகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / / மகளிர் நல மேம்பாடு / சுய உதவிக் குழு
குழுவின் நிதி செயல்பாடுகள்
குழுவின் நிதி செயல்பாடுகள் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / / மகளிர் நல மேம்பாடு / சுய உதவிக் குழு
கூட்டமைப்பு விளக்கம் - கூட்டங்கள்
கூட்டம் நடத்துவதன் அவசியம் மற்றும் அதன் அமைப்பு பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / / சுய உதவிக் குழு / கூட்டமைப்பு
கூட்டமைப்பின் உயிர் மூச்சு
கூட்டமைப்பின் உயிர் மூச்சு இங்கு பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / / சுய உதவிக் குழு / கூட்டமைப்பு
கிராம வறுமை ஒழிப்பு சங்கமும் கூட்டமைப்பும்
கிராம வறுமை ஒழிப்பு சங்கமும் கூட்டமைப்பும் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / / மகளிர் நல மேம்பாடு / சுய உதவிக் குழு
சுய உதவிக் குழு அமைக்கும் வழிமுறை
சுய உதவிக் குழுக்கள் அமைத்தல் பற்றி இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / / மகளிர் நல மேம்பாடு / சுய உதவிக் குழு
சுய உதவிக்குழுக்களை வலுப்படுத்துதல்
சுய உதவிக் குழுக்களை வலுப்படுத்துதல் பற்றி இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / / மகளிர் நல மேம்பாடு / சுய உதவிக் குழு
மகளிர் சுய உதவிக் குழுக்களுக்கு வழங்கப்படும் கடன்கள்
மகளிர் சுய உதவிக் குழுக்களுக்கு வழங்கப்படும் கடன்கள் பற்றிய தகவல்.
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / / மகளிர் நல மேம்பாடு / சுய உதவிக் குழு
தர ஆய்வு, தர மதிப்பீடு, தணிக்கை
தர ஆய்வு, தர மதிப்பீடு மற்றும் தணிக்கை பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / / மகளிர் நல மேம்பாடு / சுய உதவிக் குழு
Back to top