பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
உங்கள் அடிப்படைக் காரணங்களை ஒத்துப் போகும் 8 உருப்படிகள்
முடிவுகளை வடிகட்டி
உருப்படியின் வகைபுதிய உருப்படிகள்-ஆண்டிலிருந்துவரிசைப்படுத்து சம்பந்தம் · நாள் (புதியது முதலில்) · அகரவரிசைப்படி
பால் கறப்பதற்கான முக்கிய தேவைகள்
பால் கறப்பதற்கான முக்கிய தேவைகள் பற்றிய குறிப்புகள்.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / / கால்நடை மற்றும் எருமை வளர்ப்பு / கன்று பராமரிப்பு
தூய்மையான பால் உற்பத்திக்கான வழிமுறைகள்
தூய்மையான பால் உற்பத்திற்கான வழிமுறைகள் இங்கு பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / கால்நடை பராமரிப்பு
பால் உற்பத்தியில் சுகாதாரம்
பால் உற்பத்தியில் சுகாதாரம் பேணுவது எப்படி என்பதை குறித்து இங்கே காணலாம்.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / கால்நடை பராமரிப்பு
பால்பண்ணையின் பொருளாதாரப் பண்புகள்
பால்பண்ணையின் பல்வேறு பொருளாதாரப் பண்புகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / கால்நடை பராமரிப்பு / கால்நடை மற்றும் எருமை வளர்ப்பு
பால் பண்ணை என்பது என்ன?
பால் பண்ணை என்பது பற்றிய குறிப்புகள்
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / வேளாண் சார்ந்த தொழில்கள் / பால்பண்ணை
பாலை பதப்படுத்தும் தொழில்நுட்பங்கள்
பாலை பதப்படுத்தும் தொழில்நுட்பங்கள் பற்றி இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / கால்நடை பராமரிப்பு
தேசிய பால் பண்ணை மேம்பாட்டு அமைப்பு (NDDB)
தேசிய பால் பண்ணை மேம்பாட்டு அமைப்பு (NDDB) பற்றி இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / கால்நடை பராமரிப்பு / கால்நடை மற்றும் எருமை வளர்ப்பு
பால் உற்பத்திக்கு தடையாகும் மடிவீக்க நோய்
பால் உற்பத்திக்கு தடையாகும் மடிவீக்க நோய் பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / கால்நடை பராமரிப்பு / கால்நடை மற்றும் எருமை வளர்ப்பு
Back to top