பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
உங்கள் அடிப்படைக் காரணங்களை ஒத்துப் போகும் 22 உருப்படிகள்
முடிவுகளை வடிகட்டி
உருப்படியின் வகைபுதிய உருப்படிகள்-ஆண்டிலிருந்துவரிசைப்படுத்து சம்பந்தம் · நாள் (புதியது முதலில்) · அகரவரிசைப்படி
சமூக தணிக்கைக் குழுவின் கடமைகள்
சமூக தணிக்கைக் குழுவின் கடமைகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / / புது வாழ்வு திட்டம் / சமூக தணிக்கை
சமூக தணிக்கை செய்யும் முறைகள்
சமூக தணிக்கை செய்யும் முறைகள் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / / புது வாழ்வு திட்டம் / சமூக தணிக்கை
சுய உதவிக் குழுக்களின் வளர்ச்சிக்கு உதவுதல்
கிராம அளவில் சுய உதவிக் குழுக்களின் வளர்ச்சிக்கு உதவுதல் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / / மகளிர் நல மேம்பாடு / சுய உதவிக் குழு
சுய உதவிக் குழு அமைக்கும் வழிமுறை
சுய உதவிக் குழுக்கள் அமைத்தல் பற்றி இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / / மகளிர் நல மேம்பாடு / சுய உதவிக் குழு
சுய உதவிக்குழுக்களை வலுப்படுத்துதல்
சுய உதவிக் குழுக்களை வலுப்படுத்துதல் பற்றி இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / / மகளிர் நல மேம்பாடு / சுய உதவிக் குழு
சுய உதவிக்குழுக்களுக்கு வழங்கப்படும் வசதிகள் / வாய்ப்புகள்
சுய உதவிக்குழுக்களுக்கு வழங்கப்படும் வசதிகள் / வாய்ப்புகள் பற்றிய குறிப்புகள்
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / / மகளிர் நல மேம்பாடு / சுய உதவிக் குழு
சுயஉதவிக் குழுக்களுக்கு உதவுதல் மற்றும் கண்காணித்தல்
சுயஉதவிக் குழுக்களுக்கு உதவுதல் மற்றும் கண்காணித்தல் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / / மகளிர் நல மேம்பாடு / சுய உதவிக் குழு
அமுத சுரபி
அமுத சுரபி நிதி பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / / மகளிர் நல மேம்பாடு / சுய உதவிக் குழு
அம்மா கைப்பேசி திட்டம்
அம்மா கைப்பேசி திட்டம் பற்றிய தகவல்.
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / / தமிழ்நாடு அரசுத் திட்டங்கள் / ஊக்குவிக்கும் திட்டங்கள்
கிராம வறுமை ஒழிப்பு சங்கமும் கூட்டமைப்பும்
கிராம வறுமை ஒழிப்பு சங்கமும் கூட்டமைப்பும் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / / மகளிர் நல மேம்பாடு / சுய உதவிக் குழு
Back to top