பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
உங்கள் அடிப்படைக் காரணங்களை ஒத்துப் போகும் 35 உருப்படிகள்
முடிவுகளை வடிகட்டி
உருப்படியின் வகைபுதிய உருப்படிகள்-ஆண்டிலிருந்துவரிசைப்படுத்து சம்பந்தம் · நாள் (புதியது முதலில்) · அகரவரிசைப்படி
வெப்பநிலை மாசுக்கட்டுப்பாடு
வெப்பநிலை மாசுக்கட்டுப்பாடு பற்றிய குறிப்புகள்
அமைந்துள்ள எரிசக்தி / சுற்றுச்சூழல் / சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு
மானாவாரி நிலங்களில் மண்வளத்தை மேம்படுத்தும் தொழில்நுட்பங்கள்
மானாவாரி நிலங்களில் மண்வளத்தை மேம்படுத்தும் தொழில்நுட்பங்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / பயனுள்ள இணையதளங்கள் மற்றும் தகவல்கள் / மண் வள மேலாண்மை
மண்வளம்
மண்வளம் குறித்த அனைத்து தகவல்களும் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / பயனுள்ள இணையதளங்கள் மற்றும் தகவல்கள் / மண் வள மேலாண்மை
நாற்றுப் பண்ணை தொழில் நுட்பங்கள்
நாற்றுப் பண்ணை தொழில் நுட்பங்கள் பற்றி இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / தொழில்நுட்பங்கள்
பழப்பண்ணை மேலாண்மை
பழப்பண்ணை மேலாண்மை பற்றிய குறிப்புகள் இங்கே குறிபிடப்பட்டுள்ளது.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / / சாகுபடி / பயிர் சாகுபடி குறிப்புகள்
இயந்திரத் தொழில்நுட்பங்கள்
இயந்திர முறையில் பூச்சி மேலாண்மை செய்தல் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / / அங்கக வேளாண்மை / அங்கக முறையில் பூச்சி மேலாண்மை
பாரம்பரிய வேளாண்மை
பாரம்பரிய வேளாண்மையைப் பற்றி இங்கே கூறப்பட்டுள்ளது.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / தொழில்நுட்பங்கள்
வறட்சிப் பகுதிகளுக்கேற்ற தீவனப் பயிர்கள்
வறட்சிப் பகுதிகளுக்கேற்ற தீவனப் பயிர்கள் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / கால்நடை பராமரிப்பு
வேளாண் காப்பீட்டுத் திட்டங்கள் 2018 -19
வேளாண் காப்பீட்டுத் திட்டங்கள் கொள்கை விளக்கக் குறிப்பு இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / மத்திய - மாநில அரசு திட்டங்கள் / கொள்கை விளக்கக் குறிப்பு
உயிர் உர தொழில்நுட்பம்
உயிர் உர தொழில்நுட்பம் பற்றிய குறிப்புகள் இங்கு விளக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / தொழில்நுட்பங்கள் / அங்கக வேளாண்மை
Back to top