பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
உங்கள் அடிப்படைக் காரணங்களை ஒத்துப் போகும் 55 உருப்படிகள்
முடிவுகளை வடிகட்டி
உருப்படியின் வகைபுதிய உருப்படிகள்-ஆண்டிலிருந்துவரிசைப்படுத்து சம்பந்தம் · நாள் (புதியது முதலில்) · அகரவரிசைப்படி
இந்திய செலவு மற்றும் பணிகள் கணக்காளர்கள் கல்வி நிறுவனம்
இந்திய செலவு மற்றும் பணிகள் கணக்காளர்கள் கல்வி நிறுவனம்
அமைந்துள்ள கல்வி / கல்வி சார்ந்த நிறுவனங்கள் / சிறப்பு கல்வி நிறுவனங்கள்
மாணவர்களின் தற்கொலைகளை தடுப்பதில் பெற்றோர்களின் பங்கு
குழந்தையின் மனநிலையைப் புரிந்து செயல்படுவதற்கான தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.
அமைந்துள்ள கல்வி / பெற்றோருக்கான யோசனைகள்
இணைய வழி அணுகுமுறை – ஓர் முன்னோட்டம்
இணைய வழி அணுகுமுறை குறித்த தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள கல்வி / கல்வியின் முக்கியத்துவம்
அனைவரும் ஒருங்கிணைந்த வளர்ச்சித் திட்டம்
அனைவரும் ஒருங்கிணைந்த வளர்ச்சித் திட்டம் பற்றிய குறிப்புகள்
அமைந்துள்ள கல்வி / கொள்கைகள் / திட்டங்கள்
கருத்துப்பரிமாற்ற திறன்கள் – மனையியலை கற்பிக்கும் முறைகள்
வகுப்பறையில் ஆசிரியர்கள் மற்றும் மாணவர்கள் தங்கள் எண்ணங்கள் மற்றும் செய்திகளை எளிய முறையில் எடுத்துரைப்பதற்கு பயன்படுத்தும் சாதனங்களைப் பற்றி அறிந்துகொள்வோம்.
அமைந்துள்ள கல்வி / ஆசிரியர்கள் பகுதி
பல்திறன் கொள்கை
மக்கள் மற்றும் அவர்களின் பல்வேறு நுண்ணறிவு சார்ந்த ஹோவர்ட் கார்ட்னர் உளவியல் கோட்பாடு பற்றி இங்கு விவரித்துள்ளனர்.
அமைந்துள்ள கல்வி / சிறந்த செயல்முறைகள்
தமிழ் படித்தால் தரணி ஆளலாம்
தமிழ் படித்தால் கிட்டும் பலன்களை பற்றிக் காணலாம்.
அமைந்துள்ள கல்வி / குழந்தைகள் பகுதி / மாணவர்களின் பகுதி
சாதிசான்றிதழ் மற்றும் வருமானச் சான்றிதழ்
சாதிசான்றிதழ் மற்றும் வருமானச் சான்றிதழ் எப்படி பெறுவது என்று இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள மின்னாட்சி / குடிமக்களுக்கான சேவைகள் / சான்றிதழ்களும் அதன் துறைகளும்
அனைவருக்கும் ஓய்வூதியம் திட்டம்
அனைவருக்கும் ஓய்வூதியம் திட்டம் (NPS – National Pension System) பற்றிய குறிப்புகள்
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / மத்திய - மாநில அரசு திட்டங்கள் / இந்திய அரசு திட்டங்கள்
சித்த மருத்துவ ஆராய்ச்சிக் குழுமம்
மத்திய சித்த மருத்துவ ஆராய்ச்சிக் குழுமத்தின் பரிந்துரைகள் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள கல்வி / கல்வி சார்ந்த நிறுவனங்கள் / ஆராய்ச்சி நிறுவனங்கள்
Back to top