பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
உங்கள் அடிப்படைக் காரணங்களை ஒத்துப் போகும் 88 உருப்படிகள்
முடிவுகளை வடிகட்டி
உருப்படியின் வகைபுதிய உருப்படிகள்-ஆண்டிலிருந்துவரிசைப்படுத்து சம்பந்தம் · நாள் (புதியது முதலில்) · அகரவரிசைப்படி
கடன்
கடன் தொடர்பான கேள்வி பதில்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள மின்னாட்சி / / வங்கியியல் சம்பந்தப்பட்டவைகள் / வங்கியியல் சம்பந்தமான அறிவுறுத்தல்கள் பற்றிய கேள்வி-பதில்
துல்லிய பண்ணையம்
இத்தலைப்பில் துல்லிய பண்ணையம் மற்றும் அது தொடர்பான திட்டங்கள் பற்றி விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / சிறந்த நடைமுறைகள்
இயற்கை வேளாண்மையும், பசுமை அங்காடியும்
இயற்கை வேளாண்மையும், பசுமை அங்காடியும் பற்றிய கண்ணோட்டம்
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / வேளாண் சார்ந்த தொழில்கள்
தோட்டக்கலை மற்றும் மலைப்பயிர்கள் துறை
கடலூர் மாவட்டத்தில் மேற்கொள்ளப்படும் தோட்டக்கலை மற்றும் மலைப்பயிர்கள் துறை சார்ந்த தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள மின்னாட்சி / / மாவட்டங்களின் புள்ளிவிபரங்கள் / கடலூர்
வளம் குன்றா வேளாண்மை
வளம் குன்றா வேளாண்மை பற்றிய தகவல்கள் இங்கு பகிரப்பட்டுள்ளது.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / தொழில்நுட்பங்கள்
சர்வ சிக்ஷா அபியான் எனப்படும் அனைவருக்கும் கல்வி இயக்கம் (SSA)
சர்வ சிக்ஷா அபியான் எனப்படும் அனைவருக்கும் கல்வி இயக்கம் (SSA) பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள கல்வி / கல்வியின் முக்கியத்துவம் / இந்தியக் கல்விமுறை
விதை உற்பத்தியில் உயரிய தொழில்நுட்பங்கள்
விதை உற்பத்தியில் மேற்கொள்ளப்படும் உயரிய தொழில்நுட்பங்கள் பற்றி இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / / விதைகள் / விதை உற்பத்தி
வீட்டுக் கடன் - தெரிந்துகொள்ள வேண்டியவை
வீட்டுக் கடன் பற்றி தெரிந்துகொள்ள வேண்டியவைகள் இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள மின்னாட்சி / / வங்கிக்கடன்கள் / வீட்டுக் கடன்
மக்கு எரு தொழில்நுட்பம்
மக்கு எரு தொழில்நுட்பம் பற்றிய குறிப்புகள்
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / / மக்கு எரு உத்திகள் / பயிர் கழிவுகள்
இயற்கைவழி வேளாண்மையில் நெல் சாகுபடி
இயற்கைவழி வேளாண்மையில் நெல் சாகுபடி செய்யும் முறைகள் பற்றி இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / / தானியங்கள் / நெல் சாகுபடி
Back to top