பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
உங்கள் அடிப்படைக் காரணங்களை ஒத்துப் போகும் 44 உருப்படிகள்
முடிவுகளை வடிகட்டி
உருப்படியின் வகைபுதிய உருப்படிகள்-ஆண்டிலிருந்துவரிசைப்படுத்து சம்பந்தம் · நாள் (புதியது முதலில்) · அகரவரிசைப்படி
எருமை வளர்ப்பு
எருமை வளர்ப்பு பற்றிய குறிப்புகள்.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / கால்நடை பராமரிப்பு
மழைக்காலத்தில் கால்நடைகள் பராமரிப்பு
மழைக்காலத்தில் கால்நடைகள் பராமரிப்பு பற்றி இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / கால்நடை பராமரிப்பு
நாட்டு மாட்டினங்கள்
நாட்டு மாட்டினங்கள் பற்றிய குறிப்புகள்.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / கால்நடை பராமரிப்பு
கால்நடைகளுக்கான முதலுதவிகள்
கால்நடைகளுக்கான முதலுதவிகள் பற்றிய குறிப்புகள்.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / கால்நடை பராமரிப்பு
கன்று பராமரிப்பு
கன்று பராமரிப்பு பற்றிய குறிப்புகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / கால்நடை பராமரிப்பு
மாடுகளை தாக்கும் உருண்டைப் புழுக்களும், தடுப்பு முறைகளும்
மாடுகளை தாக்கும் உருண்டைப் புழுக்களும், தடுப்பு முறைகளும் பற்றிய குறிப்புகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / கால்நடை பராமரிப்பு
கோடைக்கால மேய்ச்சல் பராமரிப்பு முறைகள்
கோடைக்கால மேய்ச்சல் பராமரிப்பு முறைகள் பற்றிய குறிப்புகள்.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / கால்நடை பராமரிப்பு / கால்நடை மற்றும் எருமை வளர்ப்பு
கால்நடைகளில் ஏற்படும் கோடைக்கால மடிநோய்
கால்நடைகளில் ஏற்படும் கோடைக்கால மடிநோய் பற்றிய குறிப்புகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / கால்நடை பராமரிப்பு
கால்நடைகளில் பூச்சி மேலாண்மை
கால்நடைகளில் பூச்சி மேலாண்மைக்கான குறிப்புகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / கால்நடை பராமரிப்பு / பூச்சி மேலாண்மை
கால்நடைகளுக்கான மாற்று உலர்தீவனம் ‘நிலக்கடலை செடி’
கால்நடைகளுக்கான மாற்று உலர்தீவனம் ‘நிலக்கடலை செடி’ பற்றிய குறிப்புகள்
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / சிறந்த நடைமுறைகள்
Back to top