பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
உங்கள் அடிப்படைக் காரணங்களை ஒத்துப் போகும் 93 உருப்படிகள்
முடிவுகளை வடிகட்டி
உருப்படியின் வகை















புதிய உருப்படிகள்-ஆண்டிலிருந்து



வரிசைப்படுத்து சம்பந்தம் · நாள் (புதியது முதலில்) · அகரவரிசைப்படி
மைக்ரோவேவ்
மைக்ரோவேவ் அவனை உபயோகிக்கும் போது கவனிக்க வேண்டியவை பற்றிய தகவல்.
அமைந்துள்ள எரிசக்தி / சிறந்த செயல்முறைகள்
சுற்றுச்சூழலில் நமது கடமை
சுற்றுப்புறச்சூழலை பாதுகாத்தல் பற்றிய தகவல்.
அமைந்துள்ள எரிசக்தி / சிறந்த செயல்முறைகள்
பெண்களும் எரிசக்தியும்
எரிசக்தித் தேவைகளுடன் பெண்களின் தொடர்பு பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள எரிசக்தி / பெண்களும் எரிசக்தியும்
புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் - திட்டங்கள்
புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் உற்பத்தியை மேம்படுத்தும் கொள்கைகள் மற்றும் திட்டங்கள் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள எரிசக்தி / அரசு திட்டங்களும் கொள்கைகளும்
சுற்றுச்சூழல் - சட்டம் மற்றும் கொள்கை
சுற்றுச்சூழல் தொடர்பான அரசாங்க கொள்கைகள் இங்கு வழங்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள எரிசக்தி / அரசு திட்டங்களும் கொள்கைகளும்
ஊரக மின் இணைப்பு கொள்கைகளும் திட்டங்களும்
மின்சக்தி தொடர்பான திட்டங்கள் மற்றும் பிற அம்சங்கள் பற்றி இங்கு விளக்கியுள்ளனர்.
அமைந்துள்ள எரிசக்தி / அரசு திட்டங்களும் கொள்கைகளும்
பச்சத் லேம்பு யோஜனா
பச்சத் லேம்பு யோஜனா என்ற திட்டம் பற்றிய தகவல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள எரிசக்தி / அரசு திட்டங்களும் கொள்கைகளும்
பேரழிவு
பேரழிவு பற்றிய சமுக அக்கறையைப் பற்றிய குறிப்புகள் கீழே தரப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள எரிசக்தி / சுற்றுச்சூழல் / பேரழிவுகள்
பேரழிவுகளின் நிலைகள்
இயற்கைப் பேரழிவுகளினால் ஏற்படும் பாதிப்புகள் இரண்டு நிலைகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. அவற்றை இங்கு காணலாம்.
அமைந்துள்ள எரிசக்தி / சுற்றுச்சூழல் / பேரழிவுகள்
பேரழிவு மேலாண்மை
மனிதனால் இயற்கைப் பேரழிவுகள் ஏற்படுவதைத் தடுத்து நிறுத்த இயலாது. பேரழிவின் போது மேற்கொள்ள வேண்டிய பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள எரிசக்தி / சுற்றுச்சூழல் / பேரழிவுகள்
Back to top