பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
உங்கள் அடிப்படைக் காரணங்களை ஒத்துப் போகும் 44 உருப்படிகள்
முடிவுகளை வடிகட்டி
உருப்படியின் வகைபுதிய உருப்படிகள்-ஆண்டிலிருந்துவரிசைப்படுத்து சம்பந்தம் · நாள் (புதியது முதலில்) · அகரவரிசைப்படி
தொழில் துறை வளர்ச்சி
தொழில் துறை வளர்ச்சி குறித்து இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள கல்வி / பொது அறிவுத் தகவல்கள் / பல்வேறு துறைகளின் வளர்ச்சி
இந்தியாவின் தொழில்முனைவு ஆற்றலை கொண்டுவருதல்
இந்தியாவின் தொழில்முனைவு ஆற்றலை மேம்படுத்த உதவும் திட்டங்கள் குறித்து இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / சுய தொழில்கள் / தொழில்முனைவோர்க்கான தகவல்கள்
பொது நிதியியலில் மின்னணு முன்னேற்றங்கள்
பொது நிதியியலில் மின்னணு முன்னேற்றங்கள் பற்றியும் வளங்களை திறம்பட பயன்படுத்துதல் பற்றியும் இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள மின்னாட்சி / டிஜிட்டல் இந்தியா
தொழில்முனையும் திறன்மேம்பாடு
தொழில்முனையும் திறன்மேம்பாடு - சமூக - பொருளாதார மேம்பாட்டிற்கு முக்கிய வழிகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / சுய தொழில்கள் / தொழில்முனைவோர்க்கான தகவல்கள்
இறைச்சிப் பொருள்கள் தொழில்
இறைச்சிப் பொருள்கள் தொழில் சார்ந்த தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / சுய தொழில்கள்
ஊதுவத்தி தயாரிப்பு
ஊதுவத்தி எவ்வாறு தயார் செய்வது பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / சுய தொழில்கள்
ஹேர் ஆயில் தயாரிப்பு
ஹேர் ஆயில் தயாரிப்பு பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / சுய தொழில்கள்
ஆயில் மில் – சுயதொழில்
ஆயில் மில் – சுயதொழில் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / சுய தொழில்கள்
பிரட் தயாரிப்பு
பிரட் தயாரிப்பு மற்றும் தொழில் திட்டம் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / சுய தொழில்கள்
தக்காளி சூப் மிக்ஸ் தயாரிப்பு
தக்காளி சூப் மிக்ஸ் தயாரிப்பு பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / சுய தொழில்கள்
Back to top