பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
கருத்துக்கள்
  • நிலை: திருத்தம் செய்யலாம்

தட்பவெப்ப மாற்றம்

ஒரு குறிப்பிட்ட காலக்கட்டத்தில் (பத்தாண்டுகள் அல்லது அதற்கு மேற்பட்டு) ஏற்படும் பூமியின் தட்பவெப்ப நிலையின் வேறுபாடே தட்பவெப்ப மாற்றம் எனப்படும்.

தட்பவெப்ப மாற்றம்
ஒரு குறிப்பிட்ட காலக்கட்டத்தில் (பத்தாண்டுகள் அல்லது அதற்கு மேற்பட்டு) ஏற்படும் பூமியின் தட்பவெப்ப நிலையின் வேறுபாடே தட்பவெப்ப மாற்றம் எனப்படும்.
தட்பவெப்ப மாற்றத்தால் விளைவுகள்
தட்பவெப்ப மாற்றத்தால் ஏற்படும் தாக்கத்தின் சில உலகளாவிய விளைவுகள்
தட்பவெப்ப மாற்ற தடுப்பு
தட்பவெப்ப மாற்ற தடுப்பை பற்றிய குறிப்புகள்.
தட்பவெப்ப நிலை பாதிப்பு மற்றும் இந்தியாவின் சுற்றுச்சூழல்
தட்பவெப்ப நிலை பாதிப்பு மற்றும் இந்தியாவின் சுற்றுச்சூழல் பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
கார்பன் டை ஆக்சைடை கைப்பற்ற குறிப்புகள்
கார்பன் டை ஆக்சைடை கைப்பற்ற வேண்டிய குறிப்புகள்
கரியமில வாயுவை கட்டுப்படுத்தும் வழிகள்
கரியமில வாயுவை கட்டுப்படுத்தும் வழிகள் பற்றிய குறிப்புகள்
பருவநிலை மாற்றம்
பருவநிலை மாற்றம் பற்றிய கட்டுரைகள்
காலநிலை மாற்றம் பற்றிய தகவல்கள்
காலநிலை மாற்றம் பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
விலங்கு பல்வகைமையில் காலநிலை மாற்றத்தால் ஏற்படும் தாக்கங்கள்
விலங்கு பல்வகைமையில் காலநிலை மாற்றத்தால் ஏற்படும் தாக்கங்கள் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
பருவநிலை மாற்றத்தின் விளைவுகளும், தீர்வுகளும்
பருவநிலை மாற்றத்தின் விளைவுகளும், தீர்வுகளும் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
நெவிகடிஒன்
Back to top