பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
கருத்துக்கள்
  • நிலை: கருத்து ஆய்வில் உள்ளது

கொள்கை விளக்கக் குறிப்பு

ஒவ்வொரு துறை சார்ந்த கொள்கை விளக்கக் குறிப்புகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் - 2018 - 2019
ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் - 2018 - 2019 கொள்கை விளக்கக் குறிப்பு இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
தமிழ்நாடு பாடநூல் மற்றும் கல்வியியல் பணிகள் கழகம் - 2018 - 2019
தமிழ்நாடு பாடநூல் மற்றும் கல்வியியல் பணிகள் கழக (2018 - 2019) கொள்கை விளக்க குறிப்பு பற்றி இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
உணவு மற்றும் நுகர்வோர் பாதுகாப்பு - 2018 - 2019
உணவு மற்றும் நுகர்வோர் பாதுகாப்பு கொள்கை விளக்கக் குறிப்பு இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
நுகர்வோர் பாதுகாப்பு - 2018 - 19
உணவு மற்றும் நுகர்வோர் பாதுகாப்பு - 2018 - 2019 கொள்கை விளக்கக் குறிப்பு இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
விலை கட்டுப்படுத்தும் நடவடிக்கைகள்
விலை கட்டுப்படுத்தும் நடவடிக்கைகள் 2018 - 19 கொள்கை விளக்கக் குறிப்பு இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
தமிழ்நாடு நுகர்பொருள் வாணிபக் கழகம்
தமிழ்நாடு நுகர்பொருள் வாணிபக் கழகம் 2018 - 19 கொள்கை விளக்கக் குறிப்பு இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன
தமிழ்நாடு சேமிப்புக் கிடங்கு நிறுவனம்
தமிழ்நாடு சேமிப்புக் கிடங்கு நிறுவனம் 18 - 19 கொள்கை விளக்கக் குறிப்பு இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
வேளாண்மைத் துறை 2018 - 19
வேளாண்மைத் துறை 2018 - 19 கொள்கை விளக்கக் குறிப்பு இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
வேளாண்மைத் துறையின் நோக்கங்களும் அணுகுமுறைகளும் 2018 - 19
வேளாண்மைத் துறையின் நோக்கங்கள், அணுகுமுறைகள் மற்றும் சாதனைகள் (2018 - 19) பற்றி இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
வேளாண் - உணவு பாதுகாப்பு 2018 -19
வேளாண் -உணவு பாதுகாப்பு 2018 -19 கொள்கை விளக்கக் குறிப்பு இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
நெவிகடிஒன்
Back to top