பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
உங்கள் அடிப்படைக் காரணங்களை ஒத்துப் போகும் 53 உருப்படிகள்
முடிவுகளை வடிகட்டி
உருப்படியின் வகைபுதிய உருப்படிகள்-ஆண்டிலிருந்துவரிசைப்படுத்து சம்பந்தம் · நாள் (புதியது முதலில்) · அகரவரிசைப்படி
Forum அழிந்து வரும் கடல் வளம்
எதிர்கால கடல் வளம் பற்றிய விவாதங்களை இங்கு பதிவு செய்யலாம்.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / வேளாண்மை- கருத்து பகிர்வு
புவியமைப்பும், உயிர்மண்டலங்களும்
இந்தியாவின் புவியமைப்பும் பிரதான உயிர்மண்டலங்களைப்பற்றிய குறிப்புகள்.
அமைந்துள்ள எரிசக்தி / சுற்றுச்சூழல் / இந்தியாவின் சூழல் மண்டலங்கள்
மன்னார் வளைகுடா உயிர்க்கோள காப்பகம் – ஓர் பார்வை
மன்னார் வளைகுடா உயிர்க்கோள காப்பகம் பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள கல்வி / / தமிழக சுற்றுலா தலங்கள் / பிரபலமான இடங்கள்
இயற்கையே நமது எதிர்காலம்
இயற்கை வளங்கள் பற்றிய குறிப்புகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள எரிசக்தி / சுற்றுச்சூழல் / சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு
வளம் வற்றிப்போதல்
நம் நாட்டின் வளங்கள் அழிந்துபோதல் பற்றி இங்கே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
அமைந்துள்ள எரிசக்தி / சுற்றுச்சூழல் / இந்திய சுற்றுச்சூழல் கரிசணங்கள்
உயிர்க்கோளம் - ஓர் கண்ணோட்டம்
உயிர்க்கோளம் பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள எரிசக்தி / சுற்றுச்சூழல் / பொதுவான தகவல்கள்
கடற்கரையிலே 9 முதல் 15
கடற்கரையிலே (இலக்கியக் கட்டுரைகள்) 9 முதல் 15 வரை இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள கல்வி / தமிழ் இலக்கியங்கள் மற்றும் நூல்கள்
பாறைக்கோளமும் நிலவியல் பலகைகளும்
பாறைக்கோளமும் நிலவியல் பலகைகளும் பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள எரிசக்தி / சுற்றுச்சூழல் / பொதுவான தகவல்கள்
சுற்றுச்சூழல் மாசுபடுதல்
சுற்றுச்சூழல் மாசுபடுதல் பற்றிய குறிப்புகள்
அமைந்துள்ள எரிசக்தி / சுற்றுச்சூழல் / மாசுபாடு
பல்லுயிர் சமநிலையின் ஆபத்துகள்
பல்லுயிர் சமநிலையின் ஆபத்துகள் குறித்து இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள எரிசக்தி / சுற்றுச்சூழல் / உயிரினப்பன்மை
Back to top