பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
உங்கள் அடிப்படைக் காரணங்களை ஒத்துப் போகும் 166 உருப்படிகள்
முடிவுகளை வடிகட்டி
உருப்படியின் வகைபுதிய உருப்படிகள்-ஆண்டிலிருந்துவரிசைப்படுத்து சம்பந்தம் · நாள் (புதியது முதலில்) · அகரவரிசைப்படி
ஆசிரியர்கள் பகுதி
இப்பகுதியில் ஆசிரியர்களின் ஆர்வத்தை பூர்த்தி செய்யும் வகையான தலைப்புகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள கல்வி
ஆசிரியரின் அனுபவம்
விகாஸ்பீடியா பற்றிய ஒரு ஆசிரியரின் அனுபவங்கள் இங்கு தரப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வாசகர் அனுபவங்கள்
கல்வி சமுதாயதிற்கான சல்யூஷன் எக்ஸ்சேன்ஞ்
ஆரம்பக்கல்விக்கு மாற்று ஆசிரியர்களின் பயனுள்ள பங்களிப்பு, பல நிலை சூழல்களில் கற்றலை மேம்படுத்துதல் போன்ற தலைப்புகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள கல்வி / சிறந்த செயல்முறைகள்
Forum ஆசிரியர் பகுதி
கற்பித்தல் முறை போன்ற ஆசிரியர்களின் பணிகளில் உள்ள சந்தேகங்களை இங்கு கலந்துரையாடலாம்.
அமைந்துள்ள கல்வி / கல்வி- கருத்து பகிர்வு
பதிவேடுகளை பராமரித்தல்
பதிவேடுகளின் வகைகள் மற்றும் அவற்றைப் பராமரித்தல் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள கல்வி / ஆசிரியர்கள் பகுதி / முன்பள்ளிக் கல்வியில் ஆசிரியர்களின் பணிகள்
கல்வி உரிமை சட்டத்தின் (2009) கீழ் நடைபெறும் ஆசிரியர் தகுதி தேர்விற்கான வழிமுறைகள்
ஆசிரியர் தகுதி தேர்விற்கான வழிமுறைகள், அமைப்பு, உட்பொருள் மற்றும் தொடர்புள்ள பிற தகவல்கள் பற்றி இங்கு விவரித்துள்ளனர்.
அமைந்துள்ள கல்வி / ஆசிரியர்கள் பகுதி
ஆசிரியர் கல்வி நிகழ்ச்சிகளும் பயிற்சிகளும்
ஆசிரியர் கல்வி நிகழ்ச்சிகளும் பயிற்சிகளும் பற்றிய குறிப்புகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள கல்வி / ஆசிரியர்கள் பகுதி
மாணவர்களின் கண்டறி முறை
மாணவர்களின் கண்ட றி முறை (Heuristic Method) பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள கல்வி / சிறந்த செயல்முறைகள்
தலைமையாசிரியரின் பங்குப் பணிகள்
தலைமையாசிரியரின் பங்குப் பணிகள் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள கல்வி / ஆசிரியர்கள் பகுதி
முழுநிறைவுத் தர மேலாண்மை
முழுநிறைவுத் தர மேலாண்மை (Total Quality Management) குறித்த தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள கல்வி / ஆசிரியர்கள் பகுதி
Back to top