பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
உங்கள் அடிப்படைக் காரணங்களை ஒத்துப் போகும் 20 உருப்படிகள்
முடிவுகளை வடிகட்டி
உருப்படியின் வகைபுதிய உருப்படிகள்-ஆண்டிலிருந்துவரிசைப்படுத்து சம்பந்தம் · நாள் (புதியது முதலில்) · அகரவரிசைப்படி
தேசிய ஆயுஷ் இயக்கம்
தேசிய ஆயுஷ் இயக்கம் பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / அரசு திட்டங்கள்
ஆயுஷ்
இந்த பகுதியில் ஆயுஷ் தொடர்பான கருத்துகள் , கண்டறிதல், சிகிச்சை மற்றும் தொடர்புடைய நிறுவனங்கள் மற்றும் திட்டங்கள் பற்றிய தகவல்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / மருத்துவ முறைகள்
மருத்துவ முறைகள்
ஆயுஷ், இயன்முறை மற்றும் மரபு மருத்துவம் போன்ற மருத்துவ முறைகள் குறித்து இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம்
மக்களுக்கான திட்டங்கள்
அமைந்துள்ள மின்னாட்சி
சித்த மருத்துவ ஆராய்ச்சிக் குழுமம்
மத்திய சித்த மருத்துவ ஆராய்ச்சிக் குழுமத்தின் பரிந்துரைகள் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள கல்வி / கல்வி சார்ந்த நிறுவனங்கள் / ஆராய்ச்சி நிறுவனங்கள்
உடல்நலம்
மத்திய அமைச்சர்களின் இலாகா விவரம்
மத்திய அமைச்சர்களின் இலாகா விவரங்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / நிர்வாகம்
நர்சிங் கல்லூரிகள்
நர்சிங் கல்லூரிகளின் பட்டியல்
அமைந்துள்ள கல்வி / / கல்லூரிகள் / மருத்துவக்கல்லூரிகள்
தேசிய சுகாதார திட்டம்
இந்திய அரசின் தேசிய சுகாதார திட்டம் மற்றும் அதன் பல்வேறு நிகழ்ச்சிகள் பற்றி கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / அரசு திட்டங்கள்
பிரதமரின் சுகாதாரப் பாதுகாப்புத் திட்டம் (PMSSY)
பிரதமரின் சுகாதாரப் பாதுகாப்புத் திட்டம் (பிரதான் மந்திரி ஸ்வாஸ்த்ய சுரக்ஷா யோஐனா (PMSSY)) பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / அரசு திட்டங்கள்
Back to top