பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
உங்கள் அடிப்படைக் காரணங்களை ஒத்துப் போகும் 408 உருப்படிகள்
முடிவுகளை வடிகட்டி
உருப்படியின் வகைபுதிய உருப்படிகள்-ஆண்டிலிருந்துவரிசைப்படுத்து சம்பந்தம் · நாள் (புதியது முதலில்) · அகரவரிசைப்படி
இயற்கை வேளாண்மையும், பசுமை அங்காடியும்
இயற்கை வேளாண்மையும், பசுமை அங்காடியும் பற்றிய கண்ணோட்டம்
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / வேளாண் சார்ந்த தொழில்கள்
இயற்கை வேளாண்மைக்கு ஏற்றப் பயிர்கள்
இயற்கை வேளாண்மை பற்றிய குறிப்புகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / வேளாண் சார்ந்த தொழில்கள்
இயற்கை வேளாண்மையில் பூச்சி நோய் நிர்வாகம்
இயற்கை வேளாண்மையில் பூச்சி நோய் நிர்வாகம் பற்றிய குறிப்புகள்
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / பயனுள்ள இணையதளங்கள் மற்றும் தகவல்கள் / பயனுள்ள தகவல்கள்
இயற்கை வழி வேளாண்மைப் பொருட்களை சந்தைபடுத்துதல்
இயற்கை வழி வேளாண்மைப் பொருட்களை சந்தைபடுத்துதல் குறித்து இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / பயனுள்ள இணையதளங்கள் மற்றும் தகவல்கள்
தொழில் நுட்பத்துடன் கூடிய இயற்கை வேளாண்மை
தொழில் நுட்பத்துடன் கூடிய இயற்கை வேளாண்மை பற்றிய கட்டுரை.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / பயனுள்ள இணையதளங்கள் மற்றும் தகவல்கள்
பாரம்பரிய விவசாய மேம்பாட்டுத்திட்டம்
பாரம்பரிய விவசாய மேம்பாட்டுத்திட்டம் பற்றிய தகவல்களை இங்கு காணலாம்.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / அரசு திட்டங்கள்
வீட்டு செடிகளை வளமாக்கும் இயற்கை உரங்கள்
வீட்டு செடிகளை வளமாக்கும் இயற்கை உரங்கள் பற்றிய குறிப்புகள்
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / / இயற்கை உரம் / இதர இயற்கை உரங்கள்
ஆகாயத்தாமரையில் இருந்து இயற்கை எரி வாயு
ஆகாயத்தாமரையில் இருந்து இயற்கை எரிவாயு தயாரித்தல் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள எரிசக்தி / சிறந்த செயல்முறைகள்
அங்கக வேளாண்மை - இணையதளங்கள்
அங்கக வேளாண்மை - இணையதளங்கள் பட்டியல்
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / தொழில்நுட்பங்கள் / அங்கக வேளாண்மை
ஆரோக்கியமான சமுதாயத்திற்கான இயற்கை வேளாண்மை முறைகள்
ஆரோக்கியமான சமுதாயத்திற்கான இயற்கை வேளாண்மை முறைகள் பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / தொழில்நுட்பங்கள்
Back to top