பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
உங்கள் அடிப்படைக் காரணங்களை ஒத்துப் போகும் 29 உருப்படிகள்
முடிவுகளை வடிகட்டி
உருப்படியின் வகைபுதிய உருப்படிகள்-ஆண்டிலிருந்துவரிசைப்படுத்து சம்பந்தம் · நாள் (புதியது முதலில்) · அகரவரிசைப்படி
புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல்
புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் பற்றிய தகவல்.
அமைந்துள்ள எரிசக்தி / எரிசக்தி திறன்
பெரியாரைப் பிழையாமை
பெரியாரைப் பிழையாமை எனும் அதிகாரத்தில் இடம்பெற்றுள்ள குறள்களுக்கான விளக்கவுரை இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள கல்வி / / திருக்குறள் / பொருட்பால் - பொருள் விளக்கம்
உயிர்ம பொருள் ஆற்றல்
சாண எரி வாயு, தாவர எரிப்பொருட்கள் போன்ற உயிர்ம பொருட்களின் ஆற்றல் பற்றி இங்கு விவரித்துள்ளனர்.
அமைந்துள்ள எரிசக்தி / எரிசக்தி உற்பத்தி
உயிர்ப்பொருட்கள் சார்ந்த மின் உற்பத்தி
உயிர்ப்பொருட்கள் பயன்படுத்தி மின் உற்பத்தி செய்யும் மாதிரிகள் இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள எரிசக்தி / எரிசக்தி உற்பத்தி / உயிர்ம பொருள் ஆற்றல்
இன்னாசெய்யாமை
இன்னாசெய்யாமை எனும் அதிகாரத்தில் இடம்பெற்றுள்ள குறள்களுக்கான விளக்கவுரை இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள கல்வி / / திருக்குறள் / அறத்துப்பால் - பொருள் விளக்கம்
கள்ளாமை
கள்ளாமை எனும் அதிகாரத்தில் இடம்பெற்றுள்ள குறள்களுக்கான விளக்கவுரை இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள கல்வி / / திருக்குறள் / அறத்துப்பால் - பொருள் விளக்கம்
யோகாவும் ஐந்து கோசங்களும்
யோகா மூலம் நோய்த்தடுப்பு, நோய்க்கான சிகிச்சை மற்றும் ஆரோக்கிய மேம்பாடு அடைதல் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / / ஆயுஷ் / யோகா மருத்துவம்
சுற்றுச் சூழல் நுண்ணுயிரியல்
சுற்றுச் சூழல் நுண்ணுயிரியல் பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள எரிசக்தி / / உயிரினப்பன்மை / நுண்ணுயிரிகள்
வான்சிறப்பு
வான்சிறப்பு எனும் அதிகாரத்தில் இடம்பெற்றுள்ள குறள்களுக்கான விளக்கவுரை இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன
அமைந்துள்ள கல்வி / / திருக்குறள் / அறத்துப்பால் - பொருள் விளக்கம்
பொறியியல் பிரிவுகளைத் தேர்ந்தெடுப்பது எப்படி?
பொறியியல் பிரிவுகளைத் தேர்ந்தெடுப்பது பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள கல்வி / குழந்தைகள் பகுதி / மாணவர்களின் பகுதி
Back to top