பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
உங்கள் அடிப்படைக் காரணங்களை ஒத்துப் போகும் 212 உருப்படிகள்
முடிவுகளை வடிகட்டி
உருப்படியின் வகைபுதிய உருப்படிகள்-ஆண்டிலிருந்துவரிசைப்படுத்து சம்பந்தம் · நாள் (புதியது முதலில்) · அகரவரிசைப்படி
எல்லையோரக் கடல் பற்றிய சர்வதேசச் சட்டம்
எல்லையோரக் கடல் பற்றிய சர்வதேசச் சட்டம் குறித்து இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள மின்னாட்சி / இந்தியாவிலுள்ள - சட்டங்கள்
கடலூர் மாவட்ட நீதிமன்றங்கள்
கடலூர் மாவட்ட நீதிமன்றங்கள் பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள மின்னாட்சி / / மாவட்டங்களின் புள்ளிவிபரங்கள் / கடலூர்
கடலூர் மாவட்ட மக்கள்தொகை
கடலூர் மாவட்ட மக்கள் தொகை புள்ளி விவரங்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள மின்னாட்சி / / மாவட்டங்களின் புள்ளிவிபரங்கள் / கடலூர்
போக்குவரத்து துறை
கடலூர் மாவட்டத்தின் போக்குவரத்து துறை சார்ந்த தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள மின்னாட்சி / / மாவட்டங்களின் புள்ளிவிபரங்கள் / கடலூர்
மீன்வளத்துறை
கடலூர் மாவட்டத்தின் மீன்வளத்துறை சார்ந்த தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள மின்னாட்சி / / மாவட்டங்களின் புள்ளிவிபரங்கள் / கடலூர்
நிலக்கடலை சாகுபடிக்கான குறிப்புகள்
நிலக்கடலை சாகுபடி செய்வதற்கான சில குறிப்புகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / / எண்ணெய் வித்துக்கள் / நிலக்கடலை
பொது பயன்பாடுகள் (விலாசங்கள்)
கடலூர் மாவட்ட மக்களின் பொது பயன்பாட்டுக்கான விலாசங்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள மின்னாட்சி / / மாவட்டங்களின் புள்ளிவிபரங்கள் / கடலூர்
கடல் ஆமைகள் பாதுகாப்புத் திட்டம்
கடல் ஆமைகள் பாதுகாப்புத் திட்டம் (Sea Turtle – Conservation Program) பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள எரிசக்தி / அரசு திட்டங்களும் கொள்கைகளும்
கால்நடை பராமரிப்புத்துறை
கடலூர் மாவட்டத்தின் கால்நடை பராமரிப்புத்துறை சார்ந்த தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள மின்னாட்சி / / மாவட்டங்களின் புள்ளிவிபரங்கள் / கடலூர்
சுனாமி
சுனாமி ஏற்படும் முறை மற்றும் எச்சரிக்கை அமைப்புகள் பற்றி இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள எரிசக்தி / சுற்றுச்சூழல் / பேரழிவுகள்
Back to top