பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
உங்கள் அடிப்படைக் காரணங்களை ஒத்துப் போகும் 20 உருப்படிகள்
முடிவுகளை வடிகட்டி
உருப்படியின் வகைபுதிய உருப்படிகள்-ஆண்டிலிருந்துவரிசைப்படுத்து சம்பந்தம் · நாள் (புதியது முதலில்) · அகரவரிசைப்படி
சமுதாயக் கண்காணிப்பு மற்றும் உரிமை உடைமை உணர்வை மேம்படுத்துவதற்கான செயல்கள்
சமுதாயக் கண்காணிப்பு மற்றும் உரிமை உடைமை உணர்வை மேம்படுத்துவதற்கான செயல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள கல்வி / பயனுள்ள செய்திகள் மற்றும் தொடர்புகள்
அடிப்படை பொது அறிவு தகவல்கள்
தெரிந்துக் கொள்ள வேண்டிய அடிப்படை பொது அறிவுத் தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள கல்வி / பொது அறிவுத் தகவல்கள் / பொது அறிவு வினா விடைகள்
அறிவுப் பொருளாதாரம் - மனிதவள மேம்பாடு
அறிவுப் பொருளாதாரம் - மனிதவள மேம்பாடு குறித்து இங்கு விவரிக்கப்பாட்டுள்ள்ன.
அமைந்துள்ள கல்வி / கல்வியின் முக்கியத்துவம் / இந்தியக் கல்விமுறை
இந்தியக் கல்வி - கொள்கைகளும் அணுகுமுறைகளும்
இந்தியக் கல்விமுறையின் கொள்கைகளும் அணுகுமுறைகளும் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள கல்வி / கல்வியின் முக்கியத்துவம் / இந்தியக் கல்விமுறை
கல்வி உரிமை சட்டத்தின் (2009) கீழ் நடைபெறும் ஆசிரியர் தகுதி தேர்விற்கான வழிமுறைகள்
ஆசிரியர் தகுதி தேர்விற்கான வழிமுறைகள், அமைப்பு, உட்பொருள் மற்றும் தொடர்புள்ள பிற தகவல்கள் பற்றி இங்கு விவரித்துள்ளனர்.
அமைந்துள்ள கல்வி / ஆசிரியர்கள் பகுதி
கல்வியியல் தகவல்கள்
கல்வியியல் தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள கல்வி / பொது அறிவுத் தகவல்கள் / பொதுத் தகவல்கள்
களப்பயணம்
களப்பயணம் (Field Trip) பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள கல்வி / சிறந்த செயல்முறைகள்
கீழ்நோக்கி பரவும் கல்வி முறை
கீழ்நோக்கி பரவும் கல்வி முறை பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள கல்வி / கல்வியின் முக்கியத்துவம் / இந்தியக் கல்விமுறை
குழந்தைகளின் மாற்றுக் கல்விமுறை
குழந்தைகளை மையப்படுத்தும் மாற்றுக் கல்விமுறை
அமைந்துள்ள கல்வி / குழந்தைகள் பகுதி
Forum குழந்தைகளின் வளர்ச்சி படிநிலைகள்
குழந்தைகளின் வளர்ச்சி படிநிலைகளில் உள்ள சந்தேகங்களை இங்கு கலந்துரையாடலாம்.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / உடல் நலம்- கருத்து பகிர்வு
Back to top