பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
உங்கள் அடிப்படைக் காரணங்களை ஒத்துப் போகும் 46 உருப்படிகள்
முடிவுகளை வடிகட்டி
உருப்படியின் வகைபுதிய உருப்படிகள்-ஆண்டிலிருந்துவரிசைப்படுத்து சம்பந்தம் · நாள் (புதியது முதலில்) · அகரவரிசைப்படி
குழந்தைகளின் உரிமைகள் மற்றும் பாதுகாப்பு
குழந்தைகளின் உரிமைகள் மற்றும் பாதுகாப்பு குறித்த பல்வேறு அம்சங்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள கல்வி / குழந்தைகளின் உரிமைகள்
தேசிய குழந்தைகள் உரிமைக்கான பாதுகாப்பு ஆணையம்
தேசிய குழந்தைகள் உரிமைக்கான பாதுகாப்பு ஆணையத்தின் பணிகள், அமைப்பு முறை போன்றவை இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள கல்வி / குழந்தைகளின் உரிமைகள்
குழந்தை உரிமைகள் மற்றும் விழிப்புணர்வு ஆதாரவளங்கள்
குழந்தை உரிமைகள் மற்றும் விழிப்புணர்வு தொடர்பான ஆதாரவளங்கள் இங்கு குறிப்பிட்டுள்ளனர்.
அமைந்துள்ள கல்வி / / இந்தியக் கல்விமுறை / கல்வி சார்ந்த ஆதார வளங்கள்
கட்டாய கல்வி உரிமை சட்டம் 2009
கட்டாய கல்வி உரிமை சட்டம் 2009
அமைந்துள்ள கல்வி / கொள்கைகள் / திட்டங்கள்
இலவச கட்டாய கல்வி சட்டம்
இலவச கட்டாய கல்வி சட்டம் பற்றிய குறிப்புகள்
அமைந்துள்ள கல்வி / கொள்கைகள் / திட்டங்கள்
கல்வித்துறை
நீலகிரி மாவட்டத்தின் கல்வித்துறை சார்ந்த தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள மின்னாட்சி / / மாவட்டங்களின் புள்ளிவிபரங்கள் / நீலகிரி
தமிழ்நாடு மாநில மனித உரிமை ஆணையம்
தமிழ்நாடு மாநில மனித உரிமை ஆணையம் பற்றிய குறிப்புகள்
அமைந்துள்ள மின்னாட்சி / மனித உரிமை
குழந்தைகளின் உரிமைகள் குறித்த உடன்படிக்கை
குழந்தைகளின் உரிமைகள் குறித்த உடன்படிக்கைகள் இங்கு பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள கல்வி / குழந்தைகளின் உரிமைகள்
பள்ளிகளை மேற்பார்வையிடுதல் மற்றும் கண்காணித்தல்
பள்ளிகளை மேற்பார்வையிடுதல் மற்றும் கண்காணித்தல் குறித்த தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள கல்வி / கல்வியின் முக்கியத்துவம் / இந்தியக் கல்விமுறை
குழந்தைத் தொழிலாளர் சட்டங்களும் சீர்திருத்தங்களும்
குழந்தைத் தொழிலாளர் சட்டங்களில் சீர்திருத்தங்களும் இந்தியாவில் குழந்தை தொழிலாளர் முறை ஒழிப்பும் பற்றிய ஒரு தோற்றப்பகுப்பாய்வு இங்கு தரப்பட்டுள்ளது.
அமைந்துள்ள மின்னாட்சி / இந்தியாவிலுள்ள - சட்டங்கள்
Back to top