பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
உங்கள் அடிப்படைக் காரணங்களை ஒத்துப் போகும் 854 உருப்படிகள்
முடிவுகளை வடிகட்டி
உருப்படியின் வகைபுதிய உருப்படிகள்-ஆண்டிலிருந்துவரிசைப்படுத்து சம்பந்தம் · நாள் (புதியது முதலில்) · அகரவரிசைப்படி
அம்மா கைப்பேசி திட்டம்
அம்மா கைப்பேசி திட்டம் பற்றிய தகவல்.
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / / தமிழ்நாடு அரசுத் திட்டங்கள் / ஊக்குவிக்கும் திட்டங்கள்
சுய உதவிக்குழுக்களுக்கு வழங்கப்படும் வசதிகள் / வாய்ப்புகள்
சுய உதவிக்குழுக்களுக்கு வழங்கப்படும் வசதிகள் / வாய்ப்புகள் பற்றிய குறிப்புகள்
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / / மகளிர் நல மேம்பாடு / சுய உதவிக் குழு
சுய உதவிக் குழு அமைக்கும் வழிமுறை
சுய உதவிக் குழுக்கள் அமைத்தல் பற்றி இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / / மகளிர் நல மேம்பாடு / சுய உதவிக் குழு
சுய உதவிக் குழுக்களுக்கான திட்டங்களும் அதன் செயல்பாடுகளும்
சுய உதவிக் குழுக்களுக்கான திட்டங்களும் அதன் செயல்பாடுகளும் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / / ஊரக வளர்ச்சி / தமிழ்நாடு மகளிர் நல மேம்பாட்டு நிறுவனம்
சுய உதவிக் குழுக்களின் வளர்ச்சிக்கு உதவுதல்
கிராம அளவில் சுய உதவிக் குழுக்களின் வளர்ச்சிக்கு உதவுதல் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / / மகளிர் நல மேம்பாடு / சுய உதவிக் குழு
சுயஉதவிக் குழுக்களுக்கு உதவுதல் மற்றும் கண்காணித்தல்
சுயஉதவிக் குழுக்களுக்கு உதவுதல் மற்றும் கண்காணித்தல் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / / மகளிர் நல மேம்பாடு / சுய உதவிக் குழு
சுய உதவிக் குழு உற்பத்தி பொருட்களைச் சந்தைப்படுத்துதல் திட்டங்கள்
சுய உதவிக் குழு உற்பத்தி பொருட்களைச் சந்தைப்படுத்துதல் திட்டங்கள் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / / ஊரக வளர்ச்சி / தமிழ்நாடு மகளிர் நல மேம்பாட்டு நிறுவனம்
சிறு வணிகக்கடன் வழங்கும் திட்டம்
இத்தலைப்பின் கீழ் சுய உதவிக்குழுக்கள் மூலமாக சிறு வணிகக்கடன் வழங்கும் திட்டம் பற்றி கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / / தமிழ்நாடு அரசுத் திட்டங்கள் / ஊக்குவிக்கும் திட்டங்கள்
குழுக்களை கிராம வறுமை ஒழிப்பு சங்கத்தில் இணைத்தல்
குழுக்களை கிராம வறுமை ஒழிப்பு சங்கத்தில் இணைத்தல் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / / மகளிர் நல மேம்பாடு / சுய உதவிக் குழு
தாட்கோ நிறுவனத்தால் அரசு வழங்கும் திட்டங்கள்
தாட்கோ நிறுவனத்தால் அரசு வழங்கும் திட்டங்கள் பற்றிய குறிப்புகள் இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / / ஆதி திராவிடர் (ம) பழங்குடியினர் நலத் துறை / தாட்கோ நிறுவனம்
Back to top