பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
உங்கள் அடிப்படைக் காரணங்களை ஒத்துப் போகும் 623 உருப்படிகள்
முடிவுகளை வடிகட்டி
உருப்படியின் வகைபுதிய உருப்படிகள்-ஆண்டிலிருந்துவரிசைப்படுத்து சம்பந்தம் · நாள் (புதியது முதலில்) · அகரவரிசைப்படி
தமிழ்நாடு சூழல் சுற்றுலா கொள்கை
தமிழ்நாடு சூழல் சுற்றுலா கொள்கை பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள எரிசக்தி / அரசு திட்டங்களும் கொள்கைகளும் / மாநில சுற்றுச்சூழல் மற்றும் வனத்துறை கொள்கை
சுற்றுலா மற்றும் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு
சுற்றுலா மற்றும் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு குறித்த தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள எரிசக்தி / சுற்றுச்சூழல் / சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு
தமிழகத்தில் சுற்றுச்சூழல் விழிப்புணர்வு நடவடிக்கைகள்
தமிழ்நாட்டின் சுற்றுச்சூழல் பாதிப்புகள் மற்றும் அதன் விழிப்புணர்வு நடவடிக்கைகள் குறித்து இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள எரிசக்தி / சுற்றுச்சூழல் / சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு
சுற்றுச்சூழலில் நமது கடமை
சுற்றுப்புறச்சூழலை பாதுகாத்தல் பற்றிய தகவல்.
அமைந்துள்ள எரிசக்தி / சிறந்த செயல்முறைகள்
சுற்றுச்சூழல் கல்வியின் அவசியம்
சுற்றுச்சூழல் கல்வியின் முக்கியத்துவம் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள எரிசக்தி / சுற்றுச்சூழல் / சுற்றுச்சூழல் - விளக்கம்
சுற்றுச் சூழல் கல்வி - இன்றைய அவசரத் தேவை
சுற்றுச் சூழல் கல்வி பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள எரிசக்தி / சுற்றுச்சூழல் / சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு
சுற்றுலாவும் சுற்றுச்சூழலும்!
சுற்றுலா வளர்ச்சியால் உலக நாடுகளின் இயற்கைச் சூழல் பெரிதும் பாதித்துள்ளதாக இயற்கை ஆர்வலர்களும், சுற்றுச்சூழல் இயல் வல்லுனர்களும் கருதுகின்றனர்.
அமைந்துள்ள எரிசக்தி / சுற்றுச்சூழல் / சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு
தட்பவெப்ப நிலை பாதிப்பு மற்றும் இந்தியாவின் சுற்றுச்சூழல்
தட்பவெப்ப நிலை பாதிப்பு மற்றும் இந்தியாவின் சுற்றுச்சூழல் பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள எரிசக்தி / சுற்றுச்சூழல் / தட்பவெப்ப மாற்றம்
சுற்றுச்சூழல் மற்றும் வனத்துறை கொள்கை - வரைவு
தமிழ்நாடு அரசு சுற்றுச்சூழல் மற்றும் வனத்துறை மாநில சுற்றுச்சூழல் கொள்கை - வரைவு இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள எரிசக்தி / அரசு திட்டங்களும் கொள்கைகளும் / மாநில சுற்றுச்சூழல் மற்றும் வனத்துறை கொள்கை
நோக்கங்கள்
தமிழ்நாடு மாநில சுற்றுச்சூழல் கொள்கை 2017 - ன் நோக்கங்கள் குறித்து இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள எரிசக்தி / / மாநில சுற்றுச்சூழல் மற்றும் வனத்துறை கொள்கை / மாநில சுற்றுச்சூழல் கொள்கை 2017
Back to top