பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
உங்கள் அடிப்படைக் காரணங்களை ஒத்துப் போகும் 412 உருப்படிகள்
முடிவுகளை வடிகட்டி
உருப்படியின் வகைபுதிய உருப்படிகள்-ஆண்டிலிருந்துவரிசைப்படுத்து சம்பந்தம் · நாள் (புதியது முதலில்) · அகரவரிசைப்படி
ஆசிரியர்கள், கற்பித்தல் & தகவல் தொடர்பு தொழில்நுட்பங்கள்
கற்பித்தல் & கற்றல் முறைகளில் ஆசிரியர்களின் பங்கு மற்றும் அம்முறைகளில் ஐ.சி.டி-யின் தாக்கம் பற்றியும் இங்கு விவரித்துள்ளனர்.
அமைந்துள்ள கல்வி / ஆசிரியர்கள் பகுதி
பிரதான் மந்திரி கிராமின் டிஜிட்டல் சக்ஸர்தா அபியான் (PMGDISHA)
பிரதான் மந்திரி கிராமின் டிஜிட்டல் சக்ஸர்தா அபியான் (PMGDISHA) பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள மின்னாட்சி / டிஜிட்டல் இந்தியா
பயிர் பாதுகாப்பில் உள்நாட்டு தொழில் நுட்பங்கள்
பயிர் பாதுகாப்பில் மேற்கொள்ளப்படும் உள்நாட்டு தொழில் நுட்பங்கள் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / பயனுள்ள இணையதளங்கள் மற்றும் தகவல்கள்
பாதையாகும் தொழில்நுட்பங்கள்
பாதையாகும் தொழில்நுட்பங்கள் பற்றிய குறிப்புகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / தொழில்நுட்பங்கள்
சைபர் குற்றங்கள்
சைபர் குற்றங்கள் பற்றி இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள மின்னாட்சி / பொதுவான தகவல்கள் / கணினி சார்ந்த தகவல்கள்
தகவல் தொடர்பு தொழில்நுடபம்
தகவல் தொடர்பு தொழில்நுட்பக் கல்வி பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள கல்வி / ஆசிரியர்கள் பகுதி
கற்பித்தலில் உள்ள தொழில்நுட்ப கருவிகள்
கற்பித்தல் சூழலில் ஒருங்கிணைக்க வேண்டிய பல்வேறு தொழில்நுட்பங்கள் இங்கு பட்டியளிடப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள கல்வி / ஆசிரியர்கள் பகுதி
எங்களைப் பற்றி
வறண்ட கிணறுகளை உயிர்ப்பிக்கும் முறை
வறண்ட கிணறுகளை உயிர்ப்பிக்கும் முறையைப் பற்றி இங்கு விரிவாகக் கூறப்பட்டிருக்கிறது.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / வேளாண்மையும் சுற்றுச்சூழலும்
வேளாண்மை
Back to top