பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
உங்கள் அடிப்படைக் காரணங்களை ஒத்துப் போகும் 66 உருப்படிகள்
முடிவுகளை வடிகட்டி
உருப்படியின் வகைபுதிய உருப்படிகள்-ஆண்டிலிருந்துவரிசைப்படுத்து சம்பந்தம் · நாள் (புதியது முதலில்) · அகரவரிசைப்படி
கருவுற்ற காலத்தில் செய்ய வேண்டியவை என்ன?
கருவுற்ற காலத்தில் செய்ய வேண்டியவை என்ன?
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / பெண்கள் உடல்நலம் / கர்ப்ப சுகாதாரம்
தொிந்து கொள்ள வேண்டியவை
எரிசக்தி சார்ந்த தகவல்களில் முக்கியமாக தொிந்து கொள்ள வேண்டியவைகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன
அமைந்துள்ள எரிசக்தி
கருவுற்ற காலத்தில் செய்ய வேண்டியவை என்ன?
கருவுற்ற காலத்தில் செய்ய வேண்டியவை பற்றி இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / பெண்கள் உடல்நலம் / கர்ப்ப சுகாதாரம்
பெண் பிறப்புறுப்பு மற்றும் செயல்பாடுகள்
பெண் பிறப்புறுப்பு மற்றும் செயல்பாடுகள் பற்றிய குறிப்புகள்
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / தெரிந்து கொள்ள வேண்டியவை / ஆண் மற்றும் பெண் உடற்கூறு
ஒரு நாளைக்கு அருந்த வேண்டிய நீர் அளவு
ஒரு நாளைக்கு எவ்வளவு நீர் அருந்த வேண்டும் என்பது பற்றிய தகவல்.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / தெரிந்து கொள்ள வேண்டியவை
ஸ்டபைலோகாக்கஸ் ஆரியஸ்
ஸ்டபைலோகாக்கஸ் ஆரியஸ் எனும் நுண்ணுயிரி பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள எரிசக்தி / / உயிரினப்பன்மை / நுண்ணுயிரிகள்
மகளிர் திட்டம்
மகளிர் திட்டத்தின் முக்கிய அம்சங்கள் பற்றின குறிப்புகள்
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகள் நலம் / மகளிர் நல மேம்பாடு
எரிசக்தி
நிலம் வாங்குவதற்கு முன் நிலத்தை பற்றி அறிய வேண்டிய விவரங்கள்
நிலம் வாங்குவதற்கு முன் நிலத்தை பற்றி தெரிந்துகொள்ளவேண்டிய முழு விவரங்கள் இங்கு தரப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள மின்னாட்சி / / சொத்து குறித்த தகவல்கள் / வீடு / மனை வாங்குதல்
ஆண்களுக்கு தேவையான மிக முக்கிய ஊட்டச்சத்துக்கள்
ஆண்களுக்கு தேவையான மிக முக்கிய ஊட்டச்சத்துக்கள் மற்றும் அதன் நன்மைகள் பற்றி படித்து பயன்பெறவும்.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / ஊட்டச்சத்து
Back to top