பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
உங்கள் அடிப்படைக் காரணங்களை ஒத்துப் போகும் 49 உருப்படிகள்
முடிவுகளை வடிகட்டி
உருப்படியின் வகைபுதிய உருப்படிகள்-ஆண்டிலிருந்துவரிசைப்படுத்து சம்பந்தம் · நாள் (புதியது முதலில்) · அகரவரிசைப்படி
நாடாப்புழு நோய்
நாடாப்புழு நோய் - உட்தசை நாடாப்புழு இடைப்பருவம் பற்றிய தகவல்கள் இங்கே தரப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / நோய்கள் / வயிறு
பல்லுயிர் சமநிலையின் ஆபத்துகள்
பல்லுயிர் சமநிலையின் ஆபத்துகள் குறித்து இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள எரிசக்தி / சுற்றுச்சூழல் / உயிரினப்பன்மை
பள்ளிக்கு முந்தைய பருவம்
பள்ளிக்கு முந்தைய பருவம் (Pre Schooler) பற்றிய குறிப்பு இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / குழந்தைகள் உடல்நலம் / குழந்தை பராமரிப்பு
வானிலை, காலநிலை மற்றும் சுகாதாரம்
வானிலை, காலநிலை மற்றும் சுகாதாரம் பற்றிய குறிப்புகள்
அமைந்துள்ள எரிசக்தி / சுற்றுச்சூழல் / பொதுவான தகவல்கள்
பால்பண்ணையின் பொருளாதாரப் பண்புகள்
பால்பண்ணையின் பல்வேறு பொருளாதாரப் பண்புகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / கால்நடை பராமரிப்பு / கால்நடை மற்றும் எருமை வளர்ப்பு
குடற்புழுநோய் (மண் மூலம் பரவும் குடற்புழு நோய்த் தொற்று)
குடற்புழுநோய் (மண் மூலம் பரவும் குடற்புழு நோய்த் தொற்று) பற்றிய குறிப்புகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / நோய்கள் / வயிறு
மாநில சுகாதார நிகழ்ச்சிகள்
மாநில அளவில் செயல்படுத்தப்பட்ட பல்வேறு சுகாதார நிகழ்ச்சிகள் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / அரசு திட்டங்கள்
நாட்டியக் கலை விளக்கம்
நாட்டியக் கலையின் விளக்கம் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள கல்வி / தமிழ் இலக்கியங்கள் மற்றும் நூல்கள்
சென்னை
சென்னை மாவட்டத்தின் வரலாற்றுத் துளிகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள கல்வி / / தமிழ்நாடு / மாவட்டத்தின் - வரலாற்று சுவடுகள்
முன்பள்ளி பருவ வயதினருக்கான உணவூட்டம்
முன்பள்ளி பருவ வயதினருக்கான உணவூட்டம் பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / ஊட்டச்சத்து
Back to top