பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
உங்கள் அடிப்படைக் காரணங்களை ஒத்துப் போகும் 278 உருப்படிகள்
முடிவுகளை வடிகட்டி
உருப்படியின் வகைபுதிய உருப்படிகள்-ஆண்டிலிருந்துவரிசைப்படுத்து சம்பந்தம் · நாள் (புதியது முதலில்) · அகரவரிசைப்படி
விதை சுத்திகரிப்பு
விதை சுத்திகரிப்பு பற்றிய குறிப்புகள்.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / வேளாண் இடுபொருட்கள் / விதைகள்
பேரிடர் மேலாண்மை
பேரிடர் மேலாண்மை பற்றி இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள எரிசக்தி / / பேரழிவுகள் / தமிழ்நாடு மாநிலப் பேரிடர் மேலாண்மை முகமை
வளம் குன்றா வேளாண்மை
வளம் குன்றா வேளாண்மை பற்றிய தகவல்கள் இங்கு பகிரப்பட்டுள்ளது.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / தொழில்நுட்பங்கள்
பாரம்பரிய வேளாண்மை
பாரம்பரிய வேளாண்மையைப் பற்றி இங்கே கூறப்பட்டுள்ளது.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / தொழில்நுட்பங்கள்
சூடோமோனாஸ் ப்ளோரசன்ஸ் பயன்பாடு
சூடோமோனாஸ் ப்ளோரசன்ஸை கொண்டு பயிர்களை தாக்கும் நோய்கள், பூச்சிகள் மற்றும் நூற்புழுக்களை மேலாண்மை செய்தல் பற்றிய இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / பயனுள்ள இணையதளங்கள் மற்றும் தகவல்கள்
சுற்றுச்சூழல் மாசுபடுதல்
சுற்றுச்சூழல் மாசுபடுதல் பற்றிய குறிப்புகள்
அமைந்துள்ள எரிசக்தி / சுற்றுச்சூழல் / மாசுபாடு
செல்லப்பிராணிகளின் முதுமை மேலாண்மை
செல்லப்பிராணியான நாய்களின் முதுமை மேலாண்மை பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / / செல்லப்பிராணிகள் வளர்ப்பு / நாய் வளர்ப்பு
தமிழ்நாடு கால்நடை மருத்துவ அறிவியல் பல்கலைக்கழக மக்கள் சாசனம்
தமிழ்நாடு கால்நடை மருத்துவ அறிவியல் பல்கலைக்கழகம் மக்கள் சாசனம் 2017 - 2018 பற்றி இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / / தமிழ்நாடு அரசுத் திட்டங்கள் / மக்கள் சாசனம்
தமிழ்நாடு மாசு கட்டுப்பாடு வாரியம்
தமிழ்நாடு மாசு கட்டுப்பாடு வாரியம் பற்றிய தகவல்கள் இங்கே விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / நிர்வாகம்
பஞ்சாப் சிந்த் வங்கி
பஞ்சாப் சிந்த் வங்கி பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / / ஒழுங்கு முறை வணிக வங்கிகள் / தேசியமயமாக்கப்பட்ட வங்கிகள்
Back to top