பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
உங்கள் அடிப்படைக் காரணங்களை ஒத்துப் போகும் 18 உருப்படிகள்
முடிவுகளை வடிகட்டி
உருப்படியின் வகைபுதிய உருப்படிகள்-ஆண்டிலிருந்துவரிசைப்படுத்து சம்பந்தம் · நாள் (புதியது முதலில்) · அகரவரிசைப்படி
கட்டாய கல்வி உரிமை சட்டம் 2009
கட்டாய கல்வி உரிமை சட்டம் 2009
அமைந்துள்ள கல்வி / கொள்கைகள் / திட்டங்கள்
முன்பள்ளிக் கல்வியின் நோக்கம் மற்றும் குறிக்கோள்
முன்பள்ளிக் கல்வியின் நோக்கம் மற்றும் குறிக்கோள் குறித்த தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள கல்வி / / இந்தியக் கல்விமுறை / முன்பள்ளிக் கல்வி
முன்பள்ளிக் கல்வித் திட்டம் - பாடத்திட்ட அட்டவணை
முன்பள்ளிக் கல்வித் திட்டத்தின் ஒரு நாளைய, ஒரு வார, பாடத்திட்ட அட்டவணைகளின் தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள கல்வி / / இந்தியக் கல்விமுறை / முன்பள்ளிக் கல்வி
கட்டமைப்பு வசதிகள்
முன்பள்ளிக் கல்வியின் கட்டமைப்பு வசதிகள் குறித்த தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள கல்வி / / இந்தியக் கல்விமுறை / முன்பள்ளிக் கல்வி
பதிவேடுகளை பராமரித்தல்
பதிவேடுகளின் வகைகள் மற்றும் அவற்றைப் பராமரித்தல் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள கல்வி / ஆசிரியர்கள் பகுதி / முன்பள்ளிக் கல்வியில் ஆசிரியர்களின் பணிகள்
முன்பள்ளிக் குழந்தைகளை நடித்தல் மற்றும் நடனத்தில் ஈடுபடுத்துதல்
முன்பள்ளிக் குழந்தைகளை நடித்தல் மற்றும் நடனத்தில் ஈடுபடுத்துதலினால் ஏற்படும் நன்மைகள் குறித்து இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள கல்வி / / இந்தியக் கல்விமுறை / முன்பள்ளிக் கல்வி
முன்பள்ளிக் கல்வியில் ஆசிரியர்களின் பணிகள்
முன்பள்ளிக் கல்வியில் ஆசிரியர்களின் பணிகள் என்னவென்று இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள கல்வி / ஆசிரியர்கள் பகுதி
முன்பள்ளியில் பாதுகாப்பு ஏற்படுத்தும் வழிகள்
முன்பள்ளியில் பாதுகாப்பு ஏற்படுத்தும் வழிகள் குறித்து இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள கல்வி / / இந்தியக் கல்விமுறை / முன்பள்ளிக் கல்வி
விளையாட்டுக் கருவிகள்
குழந்தைகள் விளையாட்டு செயல்கள் மூலம் கற்பதற்கு ஊக்குவிப்பதால் விளையாட்டுக் கருவிகளின் முக்கியத்துவம் பற்றி இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள கல்வி / / இந்தியக் கல்விமுறை / முன்பள்ளிக் கல்வி
புத்தகங்கள்
முன்பள்ளியில் குழந்தைகளுக்கு புத்தகங்கள் எவ்வாறு உதவுகிறது என்பன பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள கல்வி / / இந்தியக் கல்விமுறை / முன்பள்ளிக் கல்வி
Back to top