பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
உங்கள் அடிப்படைக் காரணங்களை ஒத்துப் போகும் 49 உருப்படிகள்
முடிவுகளை வடிகட்டி
உருப்படியின் வகைபுதிய உருப்படிகள்-ஆண்டிலிருந்துவரிசைப்படுத்து சம்பந்தம் · நாள் (புதியது முதலில்) · அகரவரிசைப்படி
உணவு மூங்கில் - ஓர் அறிமுகம்
உணவு மூங்கில் பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / / சாகுபடி தொழில்நுட்பங்கள் / மூங்கில் சாகுபடி
மூங்கில் சார்ந்த வேளாண் காடுகள்
மூங்கில் சார்ந்த வேளாண் காடுகள் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / / சாகுபடி தொழில்நுட்பங்கள் / மூங்கில் சாகுபடி
பூங்காக்கள் மற்றும் தோட்டங்கள்
தமிழ்நாட்டில் உள்ள பூங்காக்கள் மற்றும் தோட்டங்கள் குறித்த தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள கல்வி / / தமிழக சுற்றுலா தலங்கள் / பிரபலமான இடங்கள்
மூங்கில் சாகுபடி
மூங்கில் சாகுபடி (Bambusa bamboo) முறைகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / வேளாண் சார்ந்த தொழில்கள்
மூங்கில் - பயன்பாடு மற்றும் வகைகள்
மூங்கிலின் பயன்பாடுகள் மற்றும் அதன் வகைகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / / சாகுபடி தொழில்நுட்பங்கள் / மூங்கில் சாகுபடி
மூங்கிலில் சேதம் விளைவிக்கும் பூச்சிகள்
மூங்கில் சாகுபடியில் சேதம் விளைவிக்கும் பூச்சிகள் பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / / சாகுபடி தொழில்நுட்பங்கள் / மூங்கில் சாகுபடி
மூங்கில் வளர்ப்பில் நுண்ணுயிர் உரங்கள்
மூங்கில் வளர்ப்பில் நுண்ணுயிர் உரங்களின் பயன்பாடு பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / / சாகுபடி தொழில்நுட்பங்கள் / மூங்கில் சாகுபடி
தோட்டக்கலை மற்றும் மலைப்பயிர்கள் சார்ந்த திட்டங்கள்
தோட்டக்கலை மற்றும் மலைப்பயிர்கள் துறை 2018 - 19 கொள்கை விளக்கக் குறிப்பு இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / மத்திய - மாநில அரசு திட்டங்கள் / கொள்கை விளக்கக் குறிப்பு
மூங்கிலுக்கு ஏற்ற மண் வகைகள்
மூங்கிலுக்கு ஏற்ற மண் வகைகள் பற்றி இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / / சாகுபடி தொழில்நுட்பங்கள் / மூங்கில் சாகுபடி
வறட்சியில் இருந்து பயிரை காக்கும் வழிகள்
வறட்சியில் இருந்து பயிரை காக்கும் வழிகள் பற்றி இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / சிறந்த நடைமுறைகள்
Back to top