பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
உங்கள் அடிப்படைக் காரணங்களை ஒத்துப் போகும் 14 உருப்படிகள்
முடிவுகளை வடிகட்டி
உருப்படியின் வகைபுதிய உருப்படிகள்-ஆண்டிலிருந்துவரிசைப்படுத்து சம்பந்தம் · நாள் (புதியது முதலில்) · அகரவரிசைப்படி
சட்டத்துறை
சட்டத்துறை பற்றிய தகவல்கள் இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள மின்னாட்சி / / இந்திய ரிசர்வ் வங்கி / துறைகள்
வங்கி சாரா மேற்பார்வைத் துறை
வங்கி சாரா மேற்பார்வைத் துறை பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள மின்னாட்சி / / இந்திய ரிசர்வ் வங்கி / துறைகள்
வங்கி மேம்பாடு மற்றும் செயல் துறை
வங்கி மேம்பாடு மற்றும் செயல் துறை பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள மின்னாட்சி / / இந்திய ரிசர்வ் வங்கி / துறைகள்
பணக் கொள்கை துறை
பணக் கொள்கை துறை பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள மின்னாட்சி / / இந்திய ரிசர்வ் வங்கி / துறைகள்
அன்னியச் செலாவனி வணிகர்களுக்கும் முழுநேர பணம் மாற்றுபவர்களுக்குமான திட்டம்
அங்கீகரிக்கப்பட்ட அன்னியச் செலாவனி வணிகர்களுக்கும் முழுநேர பணம் மாற்றுபவர்களுக்குமான திட்டம் / கட்டுப்படுத்தப்பட்ட பணம் மாற்று நவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளமுகவர்களையும் தனி உரிமைக் கிளைகளையும் நியமித்தல் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள மின்னாட்சி / / இந்திய ரிசர்வ் வங்கி / அந்நியச் செலாவணி
பேசித் தீர்வுகாணும் வணிக முறை
இந்தப் பகுதியில் பேசித் தீர்வுகாணும் வணிக முறை (Negotiated Dealing System) (NDS) பற்றி அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் உள்ளன.
அமைந்துள்ள மின்னாட்சி / / இந்திய ரிசர்வ் வங்கி / அரசு பத்திர சந்தை
தேதியிட்ட அரசாங்கப் பத்திரங்களின் போட்டியில்லாத ஏலமிடும் வசதி
தேதியிட்ட அரசாங்கப் பத்திரங்களின் போட்டியில்லாத ஏலமிடும் வசதி பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள மின்னாட்சி / / இந்திய ரிசர்வ் வங்கி / அரசு பத்திர சந்தை
சேமநல நிதிகளின் முதலீட்டுக்கான வாய்ப்புகள்
சேமநல நிதிகளின் முதலீட்டுக்கான வாய்ப்புகள் குறித்த தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள மின்னாட்சி / / இந்திய ரிசர்வ் வங்கி / அரசு பத்திர சந்தை
உயர் பாதுகாப்பு நிதிகள் (Gilt Funds)
உயர் பாதுகாப்பு நிதிகள் (Gilt Funds) பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள மின்னாட்சி / / இந்திய ரிசர்வ் வங்கி / அரசு பத்திர சந்தை
சிறுகடன்
சிறுகடன் பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள மின்னாட்சி / வங்கி மற்றும் தபால்துறை சேவை
Back to top