பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
உங்கள் அடிப்படைக் காரணங்களை ஒத்துப் போகும் 71 உருப்படிகள்
முடிவுகளை வடிகட்டி
உருப்படியின் வகைபுதிய உருப்படிகள்-ஆண்டிலிருந்துவரிசைப்படுத்து சம்பந்தம் · நாள் (புதியது முதலில்) · அகரவரிசைப்படி
மாதிரி வினா-விடை – 39
டிஎன்பிஎஸ்சி அரசுப் பணி தேர்வுகளுக்கான மாதிரி வினா-விடைகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள கல்வி / / தமிழ்நாடு அரசு பணியாளர் தேர்வாணையம் (TNPSC ) / டிஎன்பிஎஸ்சி அரசுப் பணி தேர்வுகளுக்கான மாதிரி வினா-விடை
ஆசிரியர் தகுதி தேர்வு - சமூக அறிவியல்
சமூக அறிவியல் சார்ந்த வினா - விடைகள் இங்கு தரப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள கல்வி / பொது அறிவுத் தகவல்கள் / ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வு
டி.இ.டி அறிவியல் வினா - விடை உடலியல்
உடலியல் சார்ந்த டி.இ.டி அறிவியல் வினா - விடைகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள கல்வி / பொது அறிவுத் தகவல்கள் / ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வு
டி.இ.டி அறிவியல் வினா - விடை
டி.இ.டி அறிவியல் வினா - விடைகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள கல்வி / பொது அறிவுத் தகவல்கள் / ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வு
டி.இ.டி காந்தவியல் - அறிவியல் வினா - விடை
காந்தவியல் சார்ந்த டி.இ.டி - அறிவியல் வினா - விடைகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள கல்வி / பொது அறிவுத் தகவல்கள் / ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வு
டி.இ.டி அறிவியல் வினா - விடை ஆற்றலின் வகைகள்
டி.இ.டி அறிவியல் வினா - விடை ஆற்றலின் வகைகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள கல்வி / பொது அறிவுத் தகவல்கள் / ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வு
தேசிய ஆராய்ச்சி நிறுவனங்கள்
தேசிய ஆராய்ச்சி நிறுவனங்கள் பற்றிக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள கல்வி / கல்வி சார்ந்த நிறுவனங்கள் / ஆராய்ச்சி நிறுவனங்கள்
மத்திய ஆராய்ச்சி நிறுவனங்கள்
மத்திய ஆராய்ச்சி நிறுவனங்கள் பற்றி இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள கல்வி / கல்வி சார்ந்த நிறுவனங்கள் / ஆராய்ச்சி நிறுவனங்கள்
தமிழ்நாடு முக்கியத் தகவல்கள்
தமிழ்நாட்டின் முக்கியத் தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள கல்வி / பொது அறிவுத் தகவல்கள் / தமிழ்நாடு - பொது அறிவு
தமிழ்நாட்டின் முதன்மைகள்
தமிழ்நாட்டின் முதன்மைகள் பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள கல்வி / பொது அறிவுத் தகவல்கள் / தமிழ்நாடு - பொது அறிவு
Back to top