பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
உங்கள் அடிப்படைக் காரணங்களை ஒத்துப் போகும் 17 உருப்படிகள்
முடிவுகளை வடிகட்டி
உருப்படியின் வகைபுதிய உருப்படிகள்-ஆண்டிலிருந்துவரிசைப்படுத்து சம்பந்தம் · நாள் (புதியது முதலில்) · அகரவரிசைப்படி
முருங்கையில் பூ உயிரியல் மற்றும் வீரிய ஒட்டுத் தன்மை
முருங்கையில் பூ உயிரியல் மற்றும் வீரிய ஒட்டுத் தன்மை பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / / பழவகை காய்கறிகள் / முருங்கை
முருங்கையில் மரபுவழி மேம்பாடு மற்றும் இரகங்கள்
முருங்கையில் மரபுவழி மேம்பாடு மற்றும் இரகங்கள் குறித்த தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / / பழவகை காய்கறிகள் / முருங்கை
முருங்கையில் பயிர் சாகுபடி வகைகள்
முருங்கை பயிர் சாகுபடியில் உள்ள வகைகள் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / / பழவகை காய்கறிகள் / முருங்கை
முருங்கையில் பூக்களை அதிகப்படுத்த மண் மற்றும் நீர் மேலாண்மை
முருங்கையில் பூக்களை அதிகப்படுத்த மேற்கொள்ளப்படும் மண் மற்றும் நீர் மேலாண்மை பற்றி இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / / பழவகை காய்கறிகள் / முருங்கை
முருங்கையில் ஊட்டச்சத்து மேலாண்மை
முருங்கையில் ஊட்டச்சத்து மேலாண்மை மேற்கொள்ளுதல் பற்றி இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / / பழவகை காய்கறிகள் / முருங்கை
முருங்கையில் உற்பத்தியை அதிகரிக்க உயிர் உரங்களின் பயன்பாடு
முருங்கையில் உற்பத்தியை அதிகரிக்க பயன்படுத்தும் உயிர் உரங்கள் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / / பழவகை காய்கறிகள் / முருங்கை
பருவமற்ற காலத்தில் முருங்கை சாகுபடி
பருவமற்ற காலத்தில் முருங்கை சாகுபடி செய்யும் யுத்திகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / / பழவகை காய்கறிகள் / முருங்கை
முருங்கையைத் தாக்கும் பூச்சிகள் மற்றும் கட்டுப்பாடு
முருங்கையைத் தாக்கும் பூச்சிகள் மற்றும் கட்டுப்பாடு குறித்து விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / / பழவகை காய்கறிகள் / முருங்கை
முருங்கையைத் தாக்கும் நோய்கள் மற்றும் அவற்றின் மேலாண்மை
முருங்கையைத் தாக்கும் நோய்கள் மற்றும் அவற்றின் மேலாண்மை குறித்த தகவல்கள் இங்கு தரப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / / பழவகை காய்கறிகள் / முருங்கை
முருங்கையில் அறுவடைக்குப்பின்னர் தொழில்நுட்பங்கள்
முருங்கையில் அறுவடைக்குப்பின்னர் மேற்கொள்ளப்படும் தொழில்நுட்பங்கள் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / / பழவகை காய்கறிகள் / முருங்கை
Back to top