பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
உங்கள் அடிப்படைக் காரணங்களை ஒத்துப் போகும் 7 உருப்படிகள்
முடிவுகளை வடிகட்டி
உருப்படியின் வகைபுதிய உருப்படிகள்-ஆண்டிலிருந்துவரிசைப்படுத்து சம்பந்தம் · நாள் (புதியது முதலில்) · அகரவரிசைப்படி
பருவநிலை மாற்றத்தின் விளைவுகளும், தீர்வுகளும்
பருவநிலை மாற்றத்தின் விளைவுகளும், தீர்வுகளும் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள எரிசக்தி / சுற்றுச்சூழல் / தட்பவெப்ப மாற்றம்
பருவநிலை மாற்றத்தில் உலகத்தின் எதிர்காலம்
பருவநிலை மாற்றத்தில் உலகத்தின் எதிர்காலம் குறித்த தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள எரிசக்தி / சுற்றுச்சூழல் / தட்பவெப்ப மாற்றம்
சமத்துவமும் உலகளாவிய பருவநிலைசார் ஒப்பந்தமும்
சமத்துவமும் உலகளாவிய பருவநிலைசார் ஒப்பந்தமும் குறித்து இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள எரிசக்தி / சுற்றுச்சூழல் / தட்பவெப்ப மாற்றம்
காடுகளை அழிப்பதால் அதிகரிக்கும் புவிவெப்பம்
புவிவெப்ப உயர்வில் நமது பங்கு பற்றிய குறிப்புகள்
அமைந்துள்ள எரிசக்தி / சுற்றுச்சூழல் / வெப்பமயமாதல்
மாசுபடுதல் – ஓர் கண்ணோட்டம்
சுற்றுச்சூழல் மாசுபடுதல் பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள எரிசக்தி / சுற்றுச்சூழல் / மாசுபாடு
வீடுகளால் வெப்பமடையும் பூமி
நமது வீடுகளால் புவி வெப்பமயமாகிறது. அதை பற்றின ஒரு தொகுப்பு
அமைந்துள்ள எரிசக்தி / சுற்றுச்சூழல் / வெப்பமயமாதல்
சூழல் மாசு - ஓர் கண்ணோட்டம்
சூழல் மாசு பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள எரிசக்தி / தொிந்து கொள்ள வேண்டியவை
Back to top