பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
உங்கள் அடிப்படைக் காரணங்களை ஒத்துப் போகும் 88 உருப்படிகள்
முடிவுகளை வடிகட்டி
உருப்படியின் வகைபுதிய உருப்படிகள்-ஆண்டிலிருந்துவரிசைப்படுத்து சம்பந்தம் · நாள் (புதியது முதலில்) · அகரவரிசைப்படி
புதுவாழ்வு திட்டக்கையேடு - ஓர் அறிமுகம்
புதுவாழ்வு திட்டம் பற்றிய குறிப்புகள்.
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / / தமிழ்நாடு அரசுத் திட்டங்கள் / புது வாழ்வு திட்டம்
ஊராட்சி துவக்க நிலை செயல்பாடுகள்
புதுவாழ்வு திட்டத்தின் ஊராட்சி துவக்க நிலை செயல்பாடுகள் பற்றிய தகவல்.
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / / தமிழ்நாடு அரசுத் திட்டங்கள் / புது வாழ்வு திட்டம்
கிராம வறுமை ஒழிப்பு சங்கம்
கிராம வறுமை ஒழிப்பு சங்கத்தின் நோக்கம் மற்றும் அதன் உறுப்பினர்களின் பொறுப்புகள் பற்றிய தகவல்.
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / / தமிழ்நாடு அரசுத் திட்டங்கள் / புது வாழ்வு திட்டம்
இளைஞர் அமைப்பு
இளைஞர் அமைப்பின் நோக்கம் மற்றும் அதன் பொறுப்புகள் குறித்த தகவல் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / / தமிழ்நாடு அரசுத் திட்டங்கள் / புது வாழ்வு திட்டம்
கிராம வறுமை ஒழிப்பு சங்கத்தின் துவக்க நிலை செயல்பாடுகள்
கிராம வறுமை ஒழிப்பு சங்கத்தின் துவக்க நிலை செயல்பாடுகள் பற்றிய குறிப்புகள்
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / / தமிழ்நாடு அரசுத் திட்டங்கள் / புது வாழ்வு திட்டம்
இணைப்பு
புதுவாழ்வு மாவட்ட சங்கம் மற்றும் ஊராட்சிக்கு இடையேயான நிதி ஒப்பந்தத்துடன் இணைக்கப்பட்டுள்ள இணைப்பு பற்றிய தகவல்.
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / / தமிழ்நாடு அரசுத் திட்டங்கள் / புது வாழ்வு திட்டம்
சமுதாய கொள்முதல்
புதுவாழ்வு திட்டத்தின் கீழ் பொருட்களை வாங்கும் போது கடைப்பிடிக்க வேண்டிய சில கொள்கைகள் மற்றும் நடைமுறைகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / / தமிழ்நாடு அரசுத் திட்டங்கள் / புது வாழ்வு திட்டம்
ஆளுமை மற்றும் பொறுப்புணர்வு செயல் திட்டம் (GAAP)
ஆளுமை மற்றும் பொறுப்புணர்வு செயல் திட்ட தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / / தமிழ்நாடு அரசுத் திட்டங்கள் / புது வாழ்வு திட்டம்
கிராம வறுமை ஒழிப்பு சங்க சிறப்பு நிதி
கிராம வறுமை ஒழிப்பு சங்க சிறப்பு நிதி பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / / தமிழ்நாடு அரசுத் திட்டங்கள் / புது வாழ்வு திட்டம்
கணக்கு பதிவேடுகள் பராமரிப்பு
புதுவாழ்வு திட்டத்தின் கணக்கு பதிவேடுகள் பராமரிப்பு பற்றி இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / / தமிழ்நாடு அரசுத் திட்டங்கள் / புது வாழ்வு திட்டம்
Back to top