பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
உங்கள் அடிப்படைக் காரணங்களை ஒத்துப் போகும் 88 உருப்படிகள்
முடிவுகளை வடிகட்டி
உருப்படியின் வகைபுதிய உருப்படிகள்-ஆண்டிலிருந்துவரிசைப்படுத்து சம்பந்தம் · நாள் (புதியது முதலில்) · அகரவரிசைப்படி
சமூக தணிக்கை
சமூக தணிக்கை குழு என்பது பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / / புது வாழ்வு திட்டம் / சமூக தணிக்கை
ஆளுமை மற்றும் பொறுப்புணர்வு
புதுவாழ்வு திட்டத்தின் ஆளுமை மற்றும் பொறுப்புணர்வு தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / / தமிழ்நாடு அரசுத் திட்டங்கள் / புது வாழ்வு திட்டம்
நோக்கம் மற்றும் குறிக்கோள்
தமிழ்நாடு அரசு பணியாளர் தேர்வாணையத்தின் நோக்கம் மற்றும் குறிக்கோள் பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள கல்வி / மத்திய மற்றும் மாநில அரசு தேர்வாணையம் / தமிழ்நாடு அரசு பணியாளர் தேர்வாணையம் (TNPSC )
தேர்தல் வரலாறு
தேர்தல் வரலாறு பற்றிய குறிப்புகள்
அமைந்துள்ள மின்னாட்சி / தேர்தல் தகவல்கள்
தேர்தல் வரலாறு - 1
தேர்தல் வரலாறு பற்றிய கட்டுரைகளைப் பற்றி காண்போம்.
அமைந்துள்ள மின்னாட்சி / தேர்தல் தகவல்கள்
சீர்திருத்த முறைகள்
தமிழ்நாடு அரசுப்பணியாளர் தேர்வாணையத்தின் சீர்திருத்த முறைகள் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள கல்வி / மத்திய மற்றும் மாநில அரசு தேர்வாணையம் / தமிழ்நாடு அரசு பணியாளர் தேர்வாணையம் (TNPSC )
உணவுப் பாதுகாப்பு மற்றும் தரச்சட்டம் -2006
உணவுப் பாதுகாப்பு மற்றும் தரச்சட்டம் -2006 பற்றிய தகவல்
அமைந்துள்ள மின்னாட்சி / இந்தியாவிலுள்ள - சட்டங்கள்
குடும்பச் சொத்து – சட்டம்
குடும்பச் சொத்து – சட்டம் பற்றிய குறிப்புகள்
அமைந்துள்ள மின்னாட்சி / இந்தியாவிலுள்ள - சட்டங்கள்
தமிழ்நாடு மாநில மனித உரிமை ஆணையம்
தமிழ்நாடு மாநில மனித உரிமை ஆணையம் பற்றிய குறிப்புகள்
அமைந்துள்ள மின்னாட்சி / மனித உரிமை
தமிழ்நாடு சட்டமன்றம்
தமிழ்நாடு சட்டமன்றம் பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள மின்னாட்சி / தேர்தல் தகவல்கள் / தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல்
Back to top