பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
உங்கள் அடிப்படைக் காரணங்களை ஒத்துப் போகும் 190 உருப்படிகள்
முடிவுகளை வடிகட்டி
உருப்படியின் வகைபுதிய உருப்படிகள்-ஆண்டிலிருந்துவரிசைப்படுத்து சம்பந்தம் · நாள் (புதியது முதலில்) · அகரவரிசைப்படி
அறிவியல் தகவல்கள்
அறிவியல் தகவல்களை இங்கு பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள கல்வி / பொது அறிவுத் தகவல்கள் / பொதுத் தகவல்கள்
அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பத்திற்கான வடகிழக்கு நிறுவனம் (என்.இ.ஐ.எஸ்.டி.)
அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பத்திற்கான வடகிழக்கு நிறுவனம் (என்.இ.ஐ.எஸ்.டி.)
அமைந்துள்ள கல்வி / கல்வி சார்ந்த நிறுவனங்கள் / சிறப்பு கல்வி நிறுவனங்கள்
ஆசிரியர் தகுதி தேர்வு - சமூக அறிவியல்
சமூக அறிவியல் சார்ந்த வினா - விடைகள் இங்கு தரப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள கல்வி / பொது அறிவுத் தகவல்கள் / ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வு
ஆகாயத்தைத் தொடும் வளர்ச்சி தரும் ஆராய்ச்சி துறை
ஆகாயத்தைத் தொடும் வளர்ச்சி தரும் ஆராய்ச்சி துறை படிப்பு பற்றிய குறிப்புகள்
அமைந்துள்ள கல்வி / பல வகையான படிப்புகள்
ஆரோக்கியம் மற்றும் பொது சுகாதாரத்திற்கான இந்திய கல்வி நிறுவனம்
ஆரோக்கியம் மற்றும் பொது சுகாதாரத்திற்கான இந்திய கல்வி நிறுவனம் பற்றிய தகவல்
அமைந்துள்ள கல்வி / கல்வி சார்ந்த நிறுவனங்கள் / சிறப்பு கல்வி நிறுவனங்கள்
ஆர்வத்தைத் தூண்டும் குற்றவியல் துறை படிப்புகள்
ஆர்வத்தைத் தூண்டும் குற்றவியல் துறை படிப்புகள் பற்றிய குறிப்புகள்
அமைந்துள்ள கல்வி / பல வகையான படிப்புகள்
ஆறுகளை பாதுகாக்க ஒரு படிப்பு
ரிவர் கன்சர்வேஷனிஸ்ட் படிப்பு பற்றிய தகவல்.
அமைந்துள்ள கல்வி / பல வகையான படிப்புகள்
இணைய வழி அணுகுமுறை – ஓர் முன்னோட்டம்
இணைய வழி அணுகுமுறை குறித்த தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள கல்வி / கல்வியின் முக்கியத்துவம்
இந்திய சார்டர்ட் அக்கவுண்டன்ட் கல்வி நிறுவனம்
இந்திய சார்டர்ட் அக்கவுண்டன்ட் கல்வி நிறுவனம்
அமைந்துள்ள கல்வி / கல்வி சார்ந்த நிறுவனங்கள் / சிறப்பு கல்வி நிறுவனங்கள்
இந்திய செலவு மற்றும் பணிகள் கணக்காளர்கள் கல்வி நிறுவனம்
இந்திய செலவு மற்றும் பணிகள் கணக்காளர்கள் கல்வி நிறுவனம்
அமைந்துள்ள கல்வி / கல்வி சார்ந்த நிறுவனங்கள் / சிறப்பு கல்வி நிறுவனங்கள்
Back to top