பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

முகப்பு பக்கம் / கல்வி / சிறந்த செயல்முறைகள்
பகிருங்கள்
கருத்துக்கள்
  • நிலை: திருத்தம் செய்யலாம்

சிறந்த செயல்முறைகள்

கல்வியின் பல்வேறு சிறந்த செயல்முறைகளை பற்றி இங்கு விவாதிக்கப்படுகின்றன.

களப்பயணம்
களப்பயணம் (Field Trip) பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
மாணவர்களின் கண்டறி முறை
மாணவர்களின் கண்ட றி முறை (Heuristic Method) பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அறிவியல் வினாடி – வினா
அறிவியல் வினாடி – வினா (Science Quiz) நடத்தப்படுவதன் நோக்கங்கள் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அறிவியல் கண்காட்சி
அறிவியல் கண்காட்சி (Science Exhibition) அமைத்தல் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அறிவியல் கண்காட்சி செயல் திட்ட முறை
அறிவியல் கண்காட்சி (Science Exhibition) செயல் திட்ட முறை (Project Method) பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
விதிவரு முறை மற்றும் விதிவிளக்க முறை
விதிவரு முறை (Inductive Method) மற்றும் விதிவிளக்க முறை (Deductive Method) பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
கல்வியில் தகவல் தொடர்பு சாதனங்களின் தாக்கம்
கல்வியில் தகவல் தொடர்பு சாதனங்களின் தாக்கம் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
கணினி வழிக் கற்பித்தல்
கணினி வழிக் கற்பித்தல் (Computer Assisted / Aided Instruction) பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
படைப்பாற்றல் கல்வி முறை
படைப்பாற்றல் கல்வி முறை (Active Learning Method) பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அன்றாட வாழ்வில் அறிவியலின் பயன்பாடு
அன்றாட வாழ்வில் அறிவியலின் பயன்பாடு பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
நெவிகடிஒன்
Back to top