பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
கருத்துக்கள்
  • நிலை: கருத்து ஆய்வில் உள்ளது

நுண்ணுயிரிகள்

பல்வேறு வகையான நுண்ணுயிரிகள் மற்றும் நுண்ணுயிரியல் குறுத்து இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.

நுண்ணுயிரிகளும் நோய்களும்
நுண்ணுயிரிகளின் நோய்களைப் பற்றிய குறிப்புகள்.
ஆல்காக்கள் - பொதுப்பண்புகள்
ஆல்காக்களின் பொதுப்பண்புகள் பற்றி இங்கே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
பிரையோஃபைட்டுகள் – ஓர் அறிமுகம்
பிரையோஃபைட்டுகள் பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
நுண்ணுயிரிகளின் கட்டுப்பாடு
நுண்ணுயிரிகளின் கட்டுப்பாடு பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
உயிர்த் தோன்றலின் கோட்பாடு
உயிர்த் தோன்றலின் கோட்பாடு பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
சுற்றுச் சூழல் நுண்ணுயிரியல்
சுற்றுச் சூழல் நுண்ணுயிரியல் பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
தொழிற்சாலை நுண்ணுயிரியல்
தொழிற்சாலை நுண்ணுயிரியல் பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
மருத்துவ நுண்ணுயிரியல்
மருத்துவ நுண்ணுயிரியல் பற்றிய குறிப்புகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
ஸ்டபைலோகாக்கஸ் ஆரியஸ்
ஸ்டபைலோகாக்கஸ் ஆரியஸ் எனும் நுண்ணுயிரி பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
கிளாஸ்டிரிடியம் பாட்டுலினம்
கிளாஸ்டிரிடியம் பாட்டுலினம் எனும் நுண்ணுயிரி பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
நெவிகடிஒன்
Back to top