பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

முகப்பு பக்கம் / எரிசக்தி / எரிசக்தி அடிப்படை
பகிருங்கள்
கருத்துக்கள்
  • நிலை: திருத்தம் செய்யலாம்

எரிசக்தி அடிப்படை

ஆற்றலின் ஆதாரங்கள், ஆற்றல் வடிவங்கள், ஆற்றலின் அலகுகள் மற்றும் ஆற்றல் மற்றும் அதன் தற்போதைய பயன்பாடுகள் போன்ற அடிப்படை ஆற்றல்கள் இங்கு விளக்கப்பட்டுள்ளது.

ஆற்றலின் ஆதாரங்கள்
புதுப்பிக்கவல்ல, புதுப்பிக்கப்பட முடியாத ஆற்றல்களின் பயன்பாடுகள் மற்றும் முக்கிய அம்சங்கள் இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன.
ஆற்றல் மற்றும் அதன் தற்போதைய பயன்பாடு
இந்தியாவில் ஆற்றல் மற்றும் அதன் தற்போதைய பயன்பாடு பற்றி இங்கு விளக்கியுள்ளனர்.
எரிவாயு
எரிவாயு பற்றிய குறிப்புகள்
திரவ பெட்ரோலிய வாயு
திரவ பெட்ரோலிய வாயு பற்றிய தகவல்
அலை மின்சாரம்
அலை மின்சாரம் பற்றிய குறிப்புகள்
Back to top