பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
கருத்துக்கள்
  • நிலை: கருத்து ஆய்வில் உள்ளது

சுய உதவிக் குழு

சுய உதவிக் குழுக்கள் அமைத்தல் மற்றும் அதன் செயல்பாடுகள் பற்றி இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

மகளிர் சுய உதவிக் குழுக்களை கண்காணிக்கும் முறை
தமிழகத்தின் மகளிர் சுய உதவிக் குழுக்களை கண்காணிக்கும் முறை பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
சுய உதவிக் குழு அமைக்கும் வழிமுறை
சுய உதவிக் குழுக்கள் அமைத்தல் பற்றி இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
சுய உதவிக்குழுக்களை வலுப்படுத்துதல்
சுய உதவிக் குழுக்களை வலுப்படுத்துதல் பற்றி இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
பெருங்கடன்கள்
மகளிர் சுய உதவிக் குழுக்களுக்கு வழங்கப்படும் பெருங்கடன்கள் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
கிராம வறுமை ஒழிப்பு சங்கமும் கூட்டமைப்பும்
கிராம வறுமை ஒழிப்பு சங்கமும் கூட்டமைப்பும் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
சுயஉதவிக் குழுக்களுக்கு உதவுதல் மற்றும் கண்காணித்தல்
சுயஉதவிக் குழுக்களுக்கு உதவுதல் மற்றும் கண்காணித்தல் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
தர ஆய்வு, தர மதிப்பீடு, தணிக்கை
தர ஆய்வு, தர மதிப்பீடு மற்றும் தணிக்கை பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
சுய உதவிக் குழுக்களின் வளர்ச்சிக்கு உதவுதல்
கிராம அளவில் சுய உதவிக் குழுக்களின் வளர்ச்சிக்கு உதவுதல் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
குழுக்களை கிராம வறுமை ஒழிப்பு சங்கத்தில் இணைத்தல்
குழுக்களை கிராம வறுமை ஒழிப்பு சங்கத்தில் இணைத்தல் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
குழுவின் பொறுப்புகள்
சுய உதவிக் குழுவின் பொறுப்புகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
நெவிகடிஒன்
Back to top