பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

முகப்பு பக்கம் / எரிசக்தி / எரிசக்தி உற்பத்தி
பகிருங்கள்
கருத்துக்கள்
  • நிலை: திருத்தம் செய்யலாம்

எரிசக்தி உற்பத்தி

புதுப்பிக்கத்தக்க ஆதாரங்களிலிருந்து ஆற்றல் உற்பத்தி செய்யும் பல்வேறு தொழில்நுட்பங்கள் இங்கு விவாதிக்கப்பட்டுள்ளன.

கார்பன் சேகரித்தல்
கார்பன் சேகரித்தல் பற்றிய குறிப்புகள்
எரிபொருள் மின்கலம்
எரிபொருள் மின்கலம் பற்றிய குறிப்புகள்
மின் உற்பத்தி - காற்று, சூரிய ஒளி மற்றும் கழிவுகள்
காற்று, சூரிய ஒளி மற்றும் கழிவுகளிலிருந்து மின் உற்பத்தி செய்தல் பற்றி இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
சூரிய ஆற்றல்
சூரிய ஒளியால் இயங்கும் அனைத்து சாதனங்கள் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
உயிர்ம பொருள் ஆற்றல்
சாண எரி வாயு, தாவர எரிப்பொருட்கள் போன்ற உயிர்ம பொருட்களின் ஆற்றல் பற்றி இங்கு விவரித்துள்ளனர்.
காற்றாற்றல்
இத்தலைப்பில் காற்றாற்றல் மூலம் இயங்கும் செயல்பாடுகள் பற்றி கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
மின் உற்பத்தி மற்றும் பகிர்மானம்
தமிழகத்தின் மின் உற்பத்தி மற்றும் பகிர்மானம் குறித்த தகவல்கள் இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
Back to top