பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
கருத்துக்கள்
  • நிலை: திருத்தம் செய்யலாம்

மாசுபாடு

பல்வேறு வகையான மாசுபாடுகள் குறித்து இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.

சுற்றுச்சூழல் மாசு - விளக்கம்
மாசுகளின் ஆதாரம், மாசுபாட்டின் வகைகள் போன்ற தலைப்புகள் இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
சுற்றுச்சூழல் மாசுபடுதல்
சுற்றுச்சூழல் மாசுபடுதல் பற்றிய குறிப்புகள்
கதிரியக்க மாசுபாடு
கதிரியக்க மாசுபாடு பற்றிய விரிவான விளக்கம் இங்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஒலி மாசுபாடு
ஒலி மாசுபாடு பற்றிய குறிப்புகள்
வெப்பநிலை மாசுபாடு
வெப்பநிலை மாசுபாடு பற்றி விரிவாக கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.
ஒலி மாசு
ஒலி மாசு பற்றிய குறிப்புகள்
சுற்றுச்சூழல் மாசும் - பாதிப்புகளும்
சுற்றுச்சூழல் மாசுபடுதலும் அதனால் ஏற்படும் பாதிப்புகளும்
உயிர் வாங்கும் ஒலி மாசு
உயிர் வாங்கும் ஒலி மாசு பற்றிய குறிப்புகள்
காற்றினிலே வரும் மாசு
காற்றினிலே வரும் மாசு பற்றிய குறிப்புகள்
சுற்றுச்சூழல் மாசுபாடு
சுற்றுச்சூழல் மாசுபாடு
நெவிகடிஒன்
Back to top